Pedagogisch project

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van levensbeschouwelijke vakken wordt gewaarborgd.

Ons pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school.

Alle leerkrachten streven ernaar volgens het pedagogisch project hun onderwijs en opvoeding uit te bouwen. Alle participanten (schoolbestuur,schoolteam,ouders,externen,…) onderschrijven  het pedagogisch project.

Het ganse team en de directie met het schoolbestuur streeft naar onderwijskwaliteit.

Het schoolwerkplan, dat vatbaar is voor bijsturing, zal de leidraad vormen voor het aangeboden onderwijs.

In het kleuteronderwijs streven we de ontwikkelingsdoelen na en in  het lager onderwijs realiseren we de eindtermen door middel van de OVSG-leerplannen.

Ons onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van kinderen, op het ontwikkelen van hun sociale en lichamelijke vaardigheid en kennis.

De school tracht kansarmoede in te perken en alle leerlingen kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen.

We willen een ‘open’ school zijn waar kinderen en ouders zich thuis voelen. We beogen dus een grote mate van betrokkenheid door o.m. rekening te houden met de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind.  Hierbij geven we ELK INDIVIDU alle kansen om optimaal te ontwikkelen, te ontplooien, te groeien volgens eigen kunnen.

De school biedt groei- en leerkansen om elk kind te laten ontplooien in zijn persoonlijkheidsgroei en -ontwikkeling.  We respecteren de eigenheid van elke medemens dichtbij en veraf.

We streven ernaar ons onderwijs levensecht te maken door kinderen veelvuldig in contact te brengen met de realiteit.

Onze school beoogt een nauwe samenwerking met ouders en alle andere participanten.

Het leerkrachtenteam staat open voor onderwijsvernieuwingen en -veranderingen.

Het schoolteam streeft naar een hoge professionaliteit.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Wij maken enkel gebruik van essentiële Cookies.
COOKIESCK_CUSTOM_CATEGORY_DESC
Accept
Decline