Van A tot Z... door de school

A

Adres

            Gemeenteschool “ De Pagaaier”

            Sint – Jorisplein 31

 •             Nieuwpoort

tel. 058/235134     GSM 0498/929216

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                  www.depagaaier.be

Afhalen en brengen van de kinderen

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen/afhalen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort /speelplaats of tot in de opvang voor 8u15.

De kinderen die worden afgehaald, kunnen NOOIT zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand aan de directeur/administratief medewerker/klasleerkracht mee wie het kind mag afhalen.

De schoolingang (boogpoort) moet steeds worden vrijgehouden.

Tussen 16u en 17u worden de leerlingen aan de schuifpoort afgehaald.  Bij regenweer onder het afdak.

        

Afkortingen weekpakket

       Uw kind/eren zullen vaak gebruik maken van afkortingen 

        (GK= getallenkennis – SP= spelling,… .)  Op het rapport staan er ook heel wat

        afkortingen.   Per leerjaar krijgt u in het begin van het schooljaar de nodige uitleg op

        een lijst.

Afwezigheid op school

 • Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan. Met uitzondering van de jongste kleuters die in de namiddag thuis kunnen gehouden worden omdat zij nog niet toe zijn aan een volledige schooldag, horen de kinderen op school te zijn.  Dit geldt niet als je kind gewettigd afwezig is. (zie verder)

Informatie over de lesdagen en vakantieperiodes vind je in onze afsprakennota of op de website van de school. 

 • Afwezig zonder geldige reden
 • Als je kind is ingeschreven in onze school, moet hij alle lessen volgen. Is je kind vaak afwezig zonder geldige reden? Dan zal onze school maatregelen nemen.   Indien je kind zonder geldige reden van school wegblijft bestaat de kans dat je niet langer een schooltoelage krijgt.  Ook het verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs kan in het gedrang komen.  De school verwacht dat je meewerkt om een oplossing te zoeken. 
 • Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding, zwemmen en sport zijn verplichte lessen op school.  Het turnpak van de school is verplichte kledij tijdens de turnlessen.  In een zwempak en turnpantoffels voorzien de ouders. 

 • Je kind kan om verschillende redenen afwezig zijn. Je verwittigt het schoolsecretariaat elke keer als je kind afwezig is. Is je kind tijdens de proeven of toetsen afwezig?  Dan beslist de directie samen met de klassenraad of je kind de proeven of toetsen inhaalt. 
 • De directeur laat je tijdig weten wanneer de proeven of toetsen plaatsvinden.
  • Kleuteronderwijs
  • Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.
  • Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er een leerplicht van minimaal 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van dat aantal halve dagen aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling kunnen de afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden meegerekend worden.
  • Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager onderwijs, moeten de afwezigheden gewettigd worden volgens dezelfde regels als in het lager onderwijs.
  • Lager onderwijs
   • 1° Afwezigheid wegens ziekte:
    • a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
    • b) een medisch attest:
    • als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben ingediend;
    • bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;
  • 2° Afwezigheid van rechtswege:
  • Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
  • Het gaat om volgende gevallen:
   • het bijwonen van een familieraad;
   • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling;
   • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
   • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
   • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
   • het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.
   • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar.
 • 3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
  • Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
  • De directeur zal geen toestemming geven om vroeger op reis te kunnen vertrekken.
 • 4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking:
  • In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen.
  • De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.
 • 5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie:
  • Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:
  • een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
  • een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
  • een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
  • een akkoord van de directie.
 • 6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
  • a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
  • Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:
   • een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
   • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
   • een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders;
   • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen van leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven .

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;
 • een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders;
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De
 • revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,
 • rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3).

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting : 

Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school  niet haalbaar is ,is een gewettigde afwezigheid.

 • Problematische afwezigheden
 • Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder
  2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd.
 • In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid alsnog wettigen.
 • Vanaf vijf halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking met de school.

Als school verzoeken we om elke afwezigheid van uw kind te melden bij aanvang van de schooldag.

 

B

Boeken uit de bibliotheek

We bezoeken de bibliotheek maandelijks met de klas. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdig terugbrengen of verlies van de boeken.   

( boek verliezen = factuur betalen door de ouders)

Bosklassen

5 + 6 leerjaar: 

 van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13  oktober 2023

3 + 4  leerjaar:  

  van dinsdag 14 mei tot en met  vrijdag 17 mei 2024

 

Busvervoer

Tijdens de schooluren: de gemeente verzorgt het vervoer met de grote bus – kosteloos

Voor- en na de schooluren: enkel wie de school niet kan bereiken met eigen middelen kan toegelaten worden op de bus - € 1,00 /rit

Leerlingen dragen STEEDS fluojas in de bussen aub!   (1-2 kl krijgt dit telkens op de school)

C  

    Wij werken samen met het C.L.B. Veurne ,

            Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne       058/311614

            Contactpersoon: Mevr. C. Descamps

D

            Drank op school

            -   we drinken op school enkel WATER – dopperfles per lln /aangeboden

                                                                             door de ouderraad

            U hoeft geen water meer mee te geven naar de school.

            -  Frisdranken (cola, sprite, limonade, …) en energiedranken zijn niet toegelaten tenzij

              er een schoolactiviteit is waar de toelating door het team beslist werd.

E

Eten  

       TRAITEUR CAROLINE

        Albert I – laan 85

        8620  Nieuwpoort

   

MIDDAGMALEN + SOEP:

De middagmalen worden bereid door:

Kostprijs voor een warme maaltijd:

soep + hoofdgerecht +  water + klein dessert  

kleuters:   €   2,85     per week  € 11,40

leerlingen lagere school:   €   3,15     per week  €  12,60  

vegetarische maaltijd of lactose vrije menu: € 3,30    per week 13,20

soep:  €  0,85                    

Tijdens de week krijgen de kinderen enkele middagen fruit als dessertDe ouderraad/Departement Onderwijs sponsort dit FRUITproject. Hartelijk dank!

‘Gelegenheidseters’ moeten zeker de dag zelf (voor 9 u) de maaltijden bestellen in de klas (op de lijst) of melden in het bureau van de school.

Bij het begin van elke nieuwe maand krijgen alle gezinnen het menu, deze is tevens te bekijken op de website.

Leerlingen kunnen ook hun boterhammen en drank meebrengen van thuis.  Dit middagmaal is dan uiteraard kosteloos. Let wel er mag enkel water – melk of yoghurtdrink gedronken worden in de eetzaal voor de ‘boterhammeneters’.

Wanneer een broodje wordt besteld moet dit in het agenda genoteerd worden door een ouder a.u.b.   Er is keuze tussen: broodje kaas of ham met groenten € 4,00 – broodje préparé met groenten € 4,50 – broodje gezond (enkel groenten) € 4,00

De eerste schooldag en op het einde van het schooljaar is er altijd barbecue voor alle kinderen en leerkrachten.  Op het einde van het schooljaar zijn er de laatste dagen geen warme maaltijden verkrijgbaar en moet iedereen boterhammen meebrengen zodat de afrekening van juni kan gemaakt worden.  Indien de maaltijden niet tijdig worden betaald, wordt na de tweede week overgestapt op boterhammen.

F

Fietsen

Kinderen die met de fiets naar school komen, dragen een fluojas of boekentashesje. (van de school)   + FIETSHELM aub

De lln plaatsen hun fiets in de voorziene fietsenstalling.  Wie met de fiets naar huis gaat, moet wachten tot de lkr teken geeft om zich naar de fietsenstalling te begeven.

Fluo’s

Alle  leerlingen en kinderen van de derde keuterklas  krijgen een fluo op school. 

ELKE DAG VERPLICHT AAN AUB!

Wij vragen dat de kinderen de fluo steeds AANHEBBEN, zo kan bij een onaangekondigde wandeling of een uitstap/busrit deze fluo ook gedragen worden.

We vragen ook dat de kinderen deze dragen als ze te voet of met de fiets naar school komen of naar huis gaan.

De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas krijgen een fluo op de school voor elke uitstap.

Fruitactie

Ook dit schooljaar heeft de school ingetekend op het fruitproject. 

Iedereen krijgt minstens 2x/week een stuk vers fruit.  Dit wordt een appel, een peer, een kiwi, een mandarijn, …

Het is de bedoeling de kinderen aan te zetten om meer fruit te eten.

Deze actie wordt gedeeltelijk door de ouderraad gedragen. Daarnaast krijgen we een Europese subsidie. 

         Zelf een stuk fruit meebrengen kan zeker ook en is in de kleuterafdeling zeker een gewoonte om in de voormiddag fruit te eten ipv een koekje.

Facturatie

         Op het einde van de maand maakt de gemeente Nieuwpoort de factuur op. Er kan zowel met overschrijving of domiciliëring worden betaald.

G

Gsm

         Het gebruik van een gsm wordt op school niet toegelaten voor de lln

            Wie een GSM bij heeft kan die afgeven in het bureau of aan de klaslkr.- op eigen risico in de

            boekentas laten – uitgezet!.

H

Heen-en-weer-schriftje

Alle kleuters krijgen een schriftje dat geregeld meegaat in de schooltas. Hierin wordt alle nodige informatie naar de ouders toe genoteerd / ingekleefd.  De meeste communicatie verloopt via SmartSchool.

De ouders kunnen dit schriftje ook gebruiken om er zelf vragen / belangrijke weetjes in te noteren.

Huiswerk

    

Alle taken worden in de schoolagenda of digitaal (5-6 lj) genoteerd.  Sommige opdrachten zijn tegen de volgende dag, andere krijgen meer tijd. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen hun werk leren plannen volgens de beschikbare tijd op een bepaalde dag (training, muziekschool, …)     Gelieve het agenda dagelijks te ondertekenen.

Huiswerkklas: Op woensdagnamiddag en vrijdagavond kan er op vaste tijdstippen huiswerkklas gevolgd worden in de jeugddienst met een medewerker van de Triangel gemeente Nieuwpoort.  

ONDER VOORBEHOUD AANSTELLING NIEUWE MEDEWERKER

K

Kalender

Een kalender met alle geplande activiteiten vindt u bij de Verlofdag (letter V).  Ook op de website is deze te raadplegen of in het secretariaat te verkrijgen.

Keuze levensbeschouwing

            De ouders van de nieuw ingeschreven leerlingen dienen een keuzeformulier in te

vullen i.v.m. de keuze tussen één van de levensbeschouwingen.

Alle andere leerlingen kunnen hun vroeger gemaakte keuze wijzigen VOOR 30 juni.  Een formulier hiervoor kan op school verkregen worden.

L

Leerkrachtenteam/leerlingenaantallen

 • Directeur: Ann Peel 20/24 – Stijn Deprez 4/24 (VRIJDAG)

 

 • Kleuters:

peuters + eerste kleuterklas

2 + 12 = 14 kleuters        

juf Lana Ferket 24/24  (interim Valerie Wullen tijdens zwangerschap)

 

tweede kleuterklas A

12 kleuters        

juf Stefanie Laenens 24/24

 

tweede kleuterklas B

11 kleuters        

juf Anaïs Mattheeuws 20/24 – juf Annick

Roelandt 4/24   (vrijdag)    

                                                                                                                                                                                                                           

derde kleuterklas

12 kleuters                  

juf Magali 20/24 + juf Anaïs 4/24 (vrijdag) 

         

 

Turnleerkracht Marina Messagie 6/24

Kinderverzorgster Annick Roelandt 12/32                 totaal aantal kleuters op 1 september 2023: 49

 • lagere school:

eerste leerjaar A

tweede leerjaar A

5

11

Mr Filip 24/24     

eerste leerjaar B

tweede leerjaar B

11

7

Juf Nancy 20/24   - juf Kim 4/24

derde leerjaar

17

Juf Inne      24/24

vierde leerjaar

14

Juf Ilse      24/24  (interim Stephanie Pauwels)

vijfde leerjaar

12

Mr. Stijn 20/24  - juf. Kim 4/24

zesde leerjaar

12

Juf. Els      24/24

totaal aantal leerlingen in de lagere school op 1 september 2023 : 89           

Zorgcoördinator juf Marina Messagie

zorgjuf Kim Lips + extra lestijden ondersteuning in verschillende klasgroepen

 • bijzondere leermeesters
 • 6 lestijden lichamelijke opvoeding kleuter: juf Marina Messagie
 • 6 lestijden lichamelijke opvoeding lager (turnen/zwemmen): juf Marina Messagie
 • 8 lestijden katholieke godsdienst: juf Haaike Maipauw
 • 8 lestijden niet-confessionele zedenleer : juf Ans Theuwissen
 • Beleids- en ondersteunend personeel
 • kinderverzorgster: juf Annick Roelandt
 • ICT: Brecht Parmentier vervangen door Diego Vandewalle
 • administratief medewerker: Sonja Lapeire
 • beleidsondersteuner administratie: Stijn Deprez

 • Keuken- en onderhoudspersoneel en buschauffeur
 • Fabienne Portier
 • Micheline Vosté
 • Sanne Ramboer
 • Eddy Legein
 • Marc Demunck

 

Leerlingenraad

De Pagaaier heeft een eigen leerlingenraad.

Precieze info over de schooleigen werking en samenstelling kan op het secretariaat bekomen worden.

Leerlingenvervoer

Onze school doet reeds van in het jaar 1974 aan leerlingenvervoer.

DANKZIJ een forse geldelijke inbreng van het gemeentebestuur kunnen we de prijs per busrit democratisch houden.  HARTELIJKE DANK AAN HET SCHOOLBESTUUR

Na heel wat overleg met het schoolbestuur en de ouders proberen we de bus (voor- en naschools vervoer) enkel nog in te schakelen INDIEN ER GEEN ANDERE MOGELIJKHEDEN  zijn om de kinderen naar school te brengen of op te halen.    (vooraf afspraken met directie noodzakelijk!)

Mogen wij daarom met aandrang vragen, dat je kinderen steeds op tijd zouden klaarstaan MET FLUO AAN om het nodeloze wachten tegen te gaan. 

kostprijs: per rit wordt 1,00 euro gerekend              

Let wel tijdens de bosklassen vanaf maandag 9 oktober 2023 t.e.m. vrijdag 13 oktober 2023

                                                        en dinsdag 14 mei 2024  t.e.m.vrijdag 17 mei 2024

                     is er geen vervoer voor kleuters en lagere school-kinderen.

                 De minibus dient voor alle transport van de leerlingen terplaatse  !!

Door allerhande redenen kan het gebeuren dat uw kind(eren) niet moeten worden opgehaald

‘s morgens.  Gelieve dan telefonisch te verwittigen voor 7u.30 ‘s morgens.  (niet later a.u.b.)

0498/929216 van Ann Peel of  in de school 058/23513

Vanaf 1 september 2011 gebeurt het vervoer tijdens de schooluren met een grote door de gemeente.   DIT BESPAART  HEEL WAT TIJD EN ENERGIE  VOOR ONS ALLEN.  

Luizen

Luizen hebben, kan iedereen overkomen!  Als een kind luizen heeft, vragen we de ouders om dit aan de klastitularis of het secretariaat te melden. 

Zo kan er een brief meegegeven worden met alle kinderen van de klas waarin tips en de nat-kam-methode beschreven worden.  

We vragen dan ook uitdrukkelijk dat alle ouders het haar op aanwezigheid van luizen nakijken! 

Door er met z’n allen aan te werken, kan het probleem vlug weggewerkt worden.

M

Medicijnen

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

-die is voorgeschreven door een arts én:

-die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

   De ouders bezorgen de school een document met:

 • de naam van het kind;
 • de datum;
 • de naam van het medicament;
 • de dosering;
 • de wijze van bewaren;
 • de wijze van toediening;
 • de frequentie;
 • de duur van de behandeling.

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

N

Naschoolse opvang in de school

Het schoolbestuur richt een voor- en naschoolse opvang in in de school.  Dit ’s morgens vanaf 7u tot 8u15 en ’s avonds vanaf 16u30 tot 18u  op vrijdag tot 17u30.  Deze opvang kost € 0,50 per half uur.    (beslissing schepencollege juli 2014)

De kinderen van de lagere school kunnen en mogen hun huiswerk maken onder begeleiding van de mensen van de opvang.

Op woensdagmiddag is er ’s middags GEEN opvang voorzien in de school.   De kinderen kunnen wel mee met de grote bus tot aan de jeugddienst ‘De Panger’. (mits betaling € 1,00 / rit)

’s Morgens zullen Fabienne en Micheline Vosté de opvang waarnemen en ’s avonds Fabienne Portier.  

De betalingen gebeuren via de factuur (gemeente) op het einde van de maand.

Indien uw kind onverwachts moet blijven in de opvang kan dit telefonisch worden gemeld op het schoolnummer 058/235134 voor 15u30. 

KINDEROPVANG na de SCHOOL in het jeugdcentrum te Nieuwpoort

De Jeugddienst van Nieuwpoort richt gedurende het schooljaar kinderopvang in het Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan Nieuwpoort.  (€ 0,50 /half uur) op:

  • woensdag van 11u45-19u
  • vrijdag van 15u-19u
  • alle facultatieve dagen en pedagogische studiedagen van de lagere school (7u-19u)

  De schoolbus kan uw kind(eren) indien er geen andere vervoersmogelijkheid is, daar afzetten mits betaling van de busritten.  (€1/rit/lln) 

O

Onkosten basisonderwijs  zie schoolreglement website

Oudercontact:   Geplande oudercontacten:

 • • voor alle lln zijn er 2 besprekingen met de ouders voorzien
 • • naar aanleiding van een Multi-Disciplinair-Overleg (MDO) kan er ook contact worden

                       opgenomen door de school met de ouders.

Ouderraad:  

Jarenlang  bezit onze school een dynamische ouderraad.

Ouders die wensen deel uit te maken van de ouderraad verwittigen ofwel de voorzitter of de directeur van de school. 

samenstelling:

voorzitter : Marc Popelier                       secretaris : nog te bepalen

leden :   Fam. Dalle, Fam. Dansercoer, Fam. T. Debruyne,  Fam. Eeckhout – Declerck, Fam, Govers, Fam. Mackelbergh – Van Langenhove, Fam. Popelier, Fam. Reynaert, Fam. Wuestenberg, Juf. Ann

P

Parkeren

Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, parkeren hun auto op de voorziene parkeerplaatsen.  De politie vraagt met aandrang om niet op de voetpaden te parkeren.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking.

De kinderen moeten op de speelplaats worden afgehaald.

Pesten

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen.

Wij  vragen om pestgedrag STEEDS te melden op school.

Problemen,vragen of klachten

Wij zijn ervan overtuigd dat u als ouder soms met vragen zit.  Of dat er zich tussen de kinderen problemen voordoen…

Laat problemen of vragen nooit onopgelost en wacht zeker niet te lang om erover te praten met de betrokken personen.

U kan altijd bij de directie terecht.  Ook de leerkrachten zullen u graag helpen: voor het begin of na de lesuren, een notitie in de agenda, een afspraak maken, …

R

Rapport

Er zijn twee grote proefwerkenperiodes: halfweg januari en eind juni.  Tijdens deze examens worden alle domeinen geëvalueerd.  Na de periode is er een oudercontact waarbij de toetsen ingekeken kunnen worden en er een evaluatie gegeven wordt.  Een concrete regeling en uitnodiging volgt.

Daarnaast is er op zeer regelmatige basis een rapport/evaluatie waarbij niet noodzakelijk alle domeinen geëvalueerd worden.  De leerlingen krijgen het rapport mee naar huis.  Wij vragen om dit te ondertekenen.  Het is altijd mogelijk om met de leerkracht hierover een gesprek te hebben bij eventuele problemen / vragen.

Rekening

          Alle betalingen van de school worden gefactureerd. (vervoer, middagmalen, opvang, zwemgelden)

          Uitzondering abonnementen van jeugdlectuur /schoolfoto’s.

          Deze factuur wordt op het einde van de maand opgemaakt en meegegeven met de kinderen.  

          Overschrijven :   BE91 0971 3272 3076 stadsbestuur Nieuwpoort

Maandelijks ontvangt u via het agenda van uw kind een gedetailleerde schoolfactuur van de voorbije periode.  De gemeente houdt rekening met een betalingstermijn van 30 dagen.  De factuur staat op naam van de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

De gemeente stuurt na overschrijding van de uiterste betalingsdatum een herinnering/een aangetekende brief.  De kosten per post voor de aangetekende brief bedragen € 13,00.

De volgende maand kan GEEN warme maaltijd aangeboden worden indien de factuur niet betaald werd.

Er is ook een mogelijkheid tot domiciliëring.

Bij niet-betaling worden onbetaalde facturen overgemaakt aan gerechtsdeurwaarder Van Nieuwenhuyse uit Veurne.

Met vragen of problemen ivm de facturen kan je steeds tijdens de voormiddag terecht bij de administratie - Sonja (058/235134 op de school)

S

Schoolagenda

            De leerlingen hebben een schoolagenda waarin de taken en de lessen genoteerd

worden.  Vanaf het eerste leerjaar leren de kinderen een agenda te hanteren.  Ze leren deze afspraken ook op te volgen.  Ook de leerkracht geeft via de schoolagenda indien nodig allerlei info omtrent activiteiten.  Wil de agenda elke dag nazien en ondertekenen.

Het is als ouder belangrijk dat u niet enkel vlug een handtekening plaatst, maar ook eens controleert of de geplande taken ook degelijk uitgevoerd zijn.

Vergeet niet: controle en aandacht van papa of mama zijn een aanmoediging voor de kinderen.

Als ouder mag u gerust gebruik maken van de schoolagenda om eventuele vragen of bemerkingen te noteren.

Schoolbestuur

          Onze school is een basisschool (kleuter- en lagere school) die behoort tot het officieel

          gesubsidieerd onderwijs.

         Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van de stad Nieuwpoort.

         Schoolbestuur: gemeentebestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tel: 058/224422                                                

         Burgemeester: Geert Vanden Broucke 

        Schepen van Onderwijs is de Heer Bert Gunst.

 Diensthoofd jeugddienst: Lode Maesen

Scholengemeenschap

Op 1 september 2005 ging de scholengemeenschap ‘Strand &Polder’, waar onze school deel van uitmaakt, officieel van start. Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de gemeentescholen van acht gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. Aan het hoofd staat een coördinerend directeur die op regelmatige basis samenkomt met de respectievelijke directeurs van deze scholen. Personeelsgebonden materie en pedagogisch-didactische onderwerpen staan op de agenda en worden met iedereen besproken.

Piet Demonie treedt op als coördinerend directeur (CODI) van de scholengemeenschap ‘Strand en Polder’, Vrijheidsstraat 1 te 8470 Snaaskerke.

Voorzitter van het beheerscomité: Marc De Keyrel.

Schoolreglement  (laatste versie augustus 2023)

Het is altijd mogelijk om een papieren versie van het schoolreglement op het secretariaat te bekomen. Het volledig schoolreglement is ook via de website raadpleegbaar www.depagaaier.be

Schooltoelage

Het Sociaal huis Astridlaan 103  te Nieuwpoort helpt u zeker verder met alle vragen hieromtrent. Vraag naar Ilse Cranskens.

Te laat

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de ouders en maken ze afspraken.

Turnen

KLEUTER:

Alle kleuters worden op woensdagvoormiddag met de bus vervoerd naar de stedelijke sportzaal te Nieuwpoort om te turnen. 

Mogen we ook vragen dat elke kleuter een paar witte turnpantoffels/sportschoenen (zonder veters-geen donkere zolen) (naam erin) zou meebrengen. Deze turnpantoffels blijven gedurende het schooljaar op de school.

We vragen tevens om op woensdag gemakkelijke kledij (training – legging,....) aan te trekken.  Dit voor de veiligheid van uw kleuter!

Zorg dat de ‘derde kleuters’ elke woensdag 8u40 aanwezig zijn op de school, de bus vertrekt stipt om 8u45.

Het tweede lestijd beweging gaat door in de ‘kerk bij de school’.

Gedurende de tweede trimester wordt met de derde kleuterklas aan watergewenning gedaan in het zwembad tijdens het uur LO.  (brief volgt afzonderlijk)  De gemeente neemt een gedeelte van de kosten op zich.  Daarnaast moeten wij € 1 /zwembeurt aanrekenen op de factuur van maart of april.

LAGER:

De turnlessen gaan door in de sporthal (stadspark) van Nieuwpoort.

turnkledij :    -  VERPLICHT SPORTSCHOENEN of tennissloffen

                       (uitsluitend voor turnen/ geen zwarte zolen)+sokken

                    -  zwarte korte turnbroek

                    -  groene T-shirt met embleem van de school erop

De zwarte broek en het T-shirt kunnen in de school worden aangeschaft voor  12,00 euro voor het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen.

De ouderraad komt tussen voor de helft van de kosten. 

Bij aankoop of verlies kost een broek of T-shirt  7,00 euro

De turnlessen gaan door op dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. 

            dinsdagnamiddag : 1+2 B   1+2 A    3 lj   

         vrijdagvoormiddag:  4lj      6 lj       5 lj

U

Uurregeling de lessen vangen aan om 8u.45 en eindigen :

        maandagmorgen om 11u.55    dinsdagmorgen om 11u.55

         woensdagmorgen om 11u.30

         donderdagmorgen om 11u.55    vrijdagmorgen om 11u.55  

  namiddag :

         de lessen starten om 13u. 15 en eindigen om 16u.       opgelet!  vrijdagnamiddag einde  om 15u.

V

Verjaardagen (vrijblijvend)

            Veel kinderen trakteren de klasgenootjes als ze jarig zijn.

Mogen wij vragen om deze traktaties sober te houden.  Het is het gebaar dat telt en niet de grootte of de hoeveelheid.  Denk misschien ook eens aan een stuk fruit of een zelfgebakken cake of boekje voor de klas.

Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

De school stelt fluohesjes ter beschikking voor elk kind van de school.  DIT FLUOHESJE WORDT ELKE DAG GEDRAGEN. Tijdens de dag is het fluohesje op school aanwezig (schooltas of aan de kapstok) zodat het bij een klasuitstap/rit bus gedragen kan worden.

Het dragen van een fietshelm wordt sterk aanbevolen.

Regelmatig wordt er naast de reguliere verkeerslessen ook in samenwerking met de preventiedienst lessen in fietsvaardigheid, veilig gedrag als voetganger,… georganiseerd.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

 

Mogen we met aandrang vragen om de rijbaan voor de schoolpoort  zo weinig mogelijk te gebruiken.  Dit om de veiligheid van iedereen.

Let op: De snelheidsbeperking op het dorpsplein is 30 km/u.

ALLE FIETSERS ZIJN VERPLICHT EEN FLUOJAS/ FLUO TASHOESJE TE DRAGEN (krijgen ze op de school)  + liefst een helm   

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, juwelen, …)

De school dringt er op aan om persoonlijke zaken zoals sportgerief, schooltas, geldbeugel, brooddozen en vooral kledij van naam te voorzien of er in elk geval een duidelijke herkenning op aan te brengen.

Indien het kind toch iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds op school terecht om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

 • Jaarkalender 2023-2024
 1. WETTELIJKE VERLOFDAGEN + TWEE FACULTATIEVE DAGEN
 • aanvang van het schooljaar op vrijdag 1 september 2023
 • van maandag 30 oktober 2023 e.m. vrijdag 3 november 2023: herfstvakantie
 • zaterdag 11 november 2023: wapenstilstand (vrijaf)
 • van maandag 25 december 2023 e.m. vrijdag 5 januari 2024 : kerstvakantie
 • van maandag 12 februari 2024 e.m. vrijdag 16 februari 2024: krokusvakantie
 • van maandag 1 april 2024e.m. vrijdag 12 april 2024 : paasvakantie
 • woensdag 1 mei 2024: feest van de arbeid (vrijaf)
 • donderdag 9 mei + vrijdag 10 mei 2023: Hemelvaart
 • maandag 20 mei 2024 : pinkstermaandag
 • vrijdag 28 juni 2024: einde schooljaar

facultatieve verlofdagen:  (vrijaf voor iedereen)

maandag 29 april en dinsdag 30 april

pedagogische studiedagen: (vrijaf voor de kinderen)          

maandag 25 september 2023

maandag 13 november 2023

woensdag 6 maart 2024

 

ACTIVITEITENKALENDER         

BOSKLASSEN VERDELING GROEPEN:

5-6 lj :  maandag 9 oktober 2023 –  vrijdag 13 oktober 2023

3-4  lj:  dinsdag 14 mei 2024  – vrijdag 17 mei 2024

 • dinsdag 29 augustus 2023 (17u-18u): Open klasmoment
 • vrijdag 1 september 2023 BBQ voor alle lln
 • donderdag 21 september 2023 veldloop
 • dinsdag 26 september 2023 INFO AVOND 1lj
 • bosklassen: 5 - 6 leerjaar: van maandag 9 oktober – vrijdag 13 oktober 2023
 • donderdag: 26 oktober 2023 kleuterboemeldag (2-3 kl)
 • vrijdagnamiddag 17 november 2023 grootouderfeest
 • woensdag voormiddag 6 december 2023: Sint en Piet
 • dinsdag 19 december 2023: wintermarkt
 • tussen 1 februari ‘24 – 6 februari 2024: oudercontact (na evaluatie 1ste semester)
 • woensdag 7 februari 2024: ontbijt voor alle kinderen op school
 • vrijdagavond 23 februari 2024: Disney - festival (ouderraad)
 • vrijdagavond 8 maart 2024: bingo - en tombola avond ( leerkrachten)
 • zaterdag 4 mei 2024: lentefeest 6 jarigen (1 lj)
 • dinsdag 7 mei 2024 : sportdag lagere afdeling
 • zaterdag 11 mei 2024: H. Vormsel om 9u30 kerk Nieuwpoort (6 lj)
 • Bosklassen 3 - 4 leerjaar van dinsdag 14 mei  tot en met 17 vrijdag 2024
 • zaterdag 18 mei 2024: Eerste Communie om 11u (1 lj)
 • zaterdag 25 mei 2024: lentefeest 12 jarigen (6 lj)
 • zaterdag 1 juni 2024: SCHOOLFEEST (leerkrachten – ouderraad)
 • donderdag 6 juni 2023: info avond overgang 3 kl – 1 lj
 • vrijdag 21 juni 2024 van 18u - 21u:kinderfuif (ouderraad)
 • tussen 24 juni en 27 juni 2024: oudercontact (na proefwerken 2de semester)
 • vrijdag 28 juni 2024: einde schooljaar

openklasmomenten INSTAPPENDE PEUTERS: 9u-10u

 • vrijdag 6 oktober 2023
 • vrijdag 8 december 2023
 • vrijdag 15 maart 2024
 • vrijdag 7 juni 2024

 

 

W

Website

            www.depagaaier.be

Weekpakket

Uw kind/eren werken aan het WP (weekpakket)  Dit zijn de bundeltjes die per 2 weken worden gemaakt, verbeterd en naverbeterd van zowel taal als rekenen. 

Dit omvat de basisleerstof per 2 weken. 

Bij kinderen met extra zorg kan daar aan gewijzigd of geschrapt worden na overleg met de lkr, lln en ouders.  

Indien uw kind klaar is met het WP wordt er verdieping/extra taak aangeboden.      

Z

Zwemmen

Het zwemmen gebeurt tweewekelijks op maandagnamiddag in het Nieuwpoortse zwembad.

De zwemregeling wordt meegedeeld in de agenda. START PAS OP 18 SEPTEMBER wegens werken aan de installatie.

De gemeente komt elk jaar gedeeltelijk financieel tussen voor de zwembeurten. 

Onze school vraagt eenmaal per jaar een bijdrage voor de ingang van het zwembad (vanaf tweede leerjaar) = € 15 (wordt in november aangerekend op de factuur voor 2de tot het 6de leerjaar)

Het eerste leerjaar krijgt dit gratis van de gemeente zodat de eindtermen kunnen behaald worden.  

De meisjes dragen een zwempak, de jongens dragen een zwembroek GEEN SHORT!   badmuts + twee handdoeken

Iedere leerling is verplicht een badmuts te dragen bij het zwemmen.  

Alle leerlingen moeten een kwaliteitsbadmuts aanschaffen in de school voor 6,00 euro.  (eerste aankoop)

Bij verlies of schade kan een nieuwe worden aangeschaft.   Deze kwaliteitsbadmutsen hebben we ingevoerd voor het gemak van de kinderen zelf. De kinderen krijgen volgens hun vorderingen in het zwemmen een bepaalde kleur van badmuts.   (rood= niet zwemmer, wit= nog niet volledig ‘watervast’, geel= zwemmer)

Mogen wij ook vragen zoveel mogelijk schoenen zonder veters en geen kousenbroeken te dragen op maandag vooral voor de leerlingen van de eerste graad.

 (Dit bespaart de lkr. en de zwemmoeders heel wat werk bij de hulp die ze bieden tijdens het uit- en aankleden!)

Geef zowel het turn -  als het zwemgerief mee in een zakje met de naam erop (buitenzijde) of hang een herkenbaar teken aan de zak!     Velen hebben een gelijke sportzak bij!

Leerlingen moeten na het zwemmen (tijdens de wintermaanden) een vest, muts of kap dragen.

Indien je het zwem – of turnpak vergeet, meld je dit aan de leerkracht. Dan krijg je het nodige van de school indien dit voorradig is.

JEUGDLECTUUR

 

Zich abonneren op jeugdlectuur kan uw kind stimuleren tot lezen ! Deze lectuur bieden we vrijblijvend aan. 

prijzen :KLEUTER:

 • voor de driejarigen en minder (eerste kleuterklas)

                                                 DOREMINI  jaarabonnement : 42,00 euro

 • voor de vier- en vijfjarigen en minder (tweede kleuterklas)

                                                 DOREMIX jaarabonnement : 42,00 euro

 • voor de vijf- en zesjarigen (derde kleuterklas)

                                                 DOREMI jaarabonnement : 42,00 euro

LEESKNUFFEL (jaarabonnement): 47,00 euro

LAGER:

 • voor het eerste en tweede leerjaar (eerste graad)

                                    ZONNEKIND  jaarabonnement : 47,00 euro

 • voor het derde en vierde leerjaar ( tweede graad)

                                   ZONNESTRAAL jaarabonnement : 47,00 euro

 • voor het vijfde en zesde leerjaar (derde graad)

                                   ZONNELAND  jaarabonnement : 47,00 euro

 • voor het eerste en tweede leerjaar (eerste graad)

LEESPAS (1 lj) jaarabonnement: 47,00 euro                                                                                 Robbe en Bas (2lj)   jaarabonnement (leesboekjes) : 47,00 euro

 • voor het derde en vierde leerjaar (tweede graad)

                                    LEESKRIEBEL   jaarabonnement leesboekjes): 47,00 euro

 • voor de leerlingen vanaf het vijfde - zesde leerjaar :

                                    VLAAMSE FILMPJES   jaarabonnement (leesboekjes): 47,00 euro

Indien je interesse hebt, gelieve tijdens de komende dagen, en dit ten laatste op 18 septemberCASH geld mee te geven of over te schrijven op BE18 0682 0511 0365 (LET OP schoolrekening niet naar de gemeenterekening!)  SAMEN met het (duidelijk naam lln + naam boekje noteren.)

Dit bedrag kan niet gefactureerd worden gelet we vroegtijdig moeten bestellen bij AVERBODE.

 

 Onderwijsscheques Voor

Onderwijsscheques Achter

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Wij maken enkel gebruik van essentiële Cookies.
COOKIESCK_CUSTOM_CATEGORY_DESC
Accept
Decline