infobrochure

Inhoudsopgave          

................................ Situering van onze school……………………………………………………………..

................................ Organisatorische afspraken……………………………………………………………

................................ Schoolverandering………………………………………………………………………

................................ Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden……………………………………...

................................ Keuze van de levensbeschouwelijke vakken………………………………………...

................................ CLB ………………………………………………………………………………………

................................ Zorg op school…………………………………………………………………………..

................................ Toedienen van medicatie……………………………………………………………....

................................ Grensoverschrijdend gedrag - integriteit van de leerling……………………………

................................ Jaarkalender………………………………………………………………………….....

Situering van onze school

Schoolbestuur

Onze school is een basisschool (kleuter- en lagere school) die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van de stad Nieuwpoort.

Schoolbestuur: gemeentebestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tel: 058/224422                                

Burgemeester: de heer Geert Vanden Broucke 

Schepen van Onderwijs: De heer Bert Gunst

De school:  Sint – Jorisplein 31, 8620 Nieuwpoort – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.depagaaier

              De school heeft een naam

Door de leerlingenraad en de leerkrachten werd een naam gekozen uit de 25 inzendingen door de ouders.           

DE PAGAAIER.

 

 Logo kleur

Het werd  de inzending van de familie Nollet.

Hieronder de motivatie van de naam waar het systeem van de school duidelijk omschreven wordt.

PAGAAI: schepriem, roeiriem

In onze school bieden we de mogelijkheid aan elk kind om te roeien met zijn eigen ‘pagaai’.

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan ieders individuele ontwikkeling.

De school ligt aan de oever van de Yzer en vandaar vonden we het beeld ook passend .

Deze naam werd reeds ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad op 24 juli 2002.  Een passend embleem werd onthuld op de opening van de nieuwe kleuterklassen op 15 november 2003.

Scholengemeenschap

Het schoolbestuur besliste tijdens de gemeenteraad van 28 juli 2005 in te stappen in de scholengemeenschap: ‘Strand en Polder’.   De coördinerend directeur van de scholengemeenschap is de heer Piet Demonie.

Dit is samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen van: Koksijde, Alveringem, Diksmuide, Gistel, Middelkerke, De Panne, Nieuwpoort.

contactgegevens: Vrijheidsstraat 1, 8470 Gistel – 059/278295                                                                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – website:www.strandenpolder.be

De gemeenteschool maakt deel uit van het Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (GOW) waar Nancy Dewulf fungeert als regionale pedagogische begeleider. Piet Demonie is de CODI en Linda Lermytte en Els Lemaire zijn de aanvangsbegeleiders.

Personeel

Leerkrachtenteam/leerlingenaantallen

 • Directeur: Ann Peel 20/24 – Stijn Deprez 4/24 (VRIJDAG)

 

 • Kleuters:

peuters + eerste kleuterklas

2 + 12 = 14 kleuters        

juf Lana Ferket 24/24  (interim Valerie Wullen tijdens zwangerschap)

 

tweede kleuterklas A

12 kleuters        

juf Stefanie Laenens 24/24

 

tweede kleuterklas B

11 kleuters        

juf Anaïs Mattheeuws 20/24 – juf Annick

Roelandt 4/24   (vrijdag)    

                                                                                                                                                                                                                           

derde kleuterklas

12 kleuters                  

juf Magali 20/24 + juf Anaïs 4/24 (vrijdag) 

         

 

Turnleerkracht Marina Messagie 6/24

Kinderverzorgster Annick Roelandt 12/32                 totaal aantal kleuters op 1 september 2023: 49

 • lagere school:

eerste leerjaar A

tweede leerjaar A

5

11

Mr Filip 24/24     

eerste leerjaar B

tweede leerjaar B

11

7

Juf Nancy 20/24   - juf Kim 4/24

derde leerjaar

17

Juf Inne      24/24

vierde leerjaar

14

Juf Ilse      24/24  (interim Stephanie Pauwels)

vijfde leerjaar

12

Mr. Stijn 20/24  - juf. Kim 4/24

zesde leerjaar

12

Juf. Els      24/24

totaal aantal leerlingen in de lagere school op 1 september 2023 : 89           

Zorgcoördinator juf Marina Messagie

zorgjuf Kim Lips + extra lestijden ondersteuning in verschillende klasgroepen

 • bijzondere leermeesters
 • 6 lestijden lichamelijke opvoeding kleuter: juf Marina Messagie
 • 6 lestijden lichamelijke opvoeding lager (turnen/zwemmen): juf Marina Messagie
 • 8 lestijden katholieke godsdienst: juf Haaike Maipauw
 • 8 lestijden niet-confessionele zedenleer : juf Ans Theuwissen
 • Beleids- en ondersteunend personeel
 • kinderverzorgster: juf Annick Roelandt
 • ICT: Brecht Parmentier vervangen door Diego Vandewalle
 • administratief medewerker: Sonja Lapeire
 • beleidsondersteuner administratie: Stijn Deprez

 • Keuken- en onderhoudspersoneel en buschauffeur
 • Fabienne Portier
 • Micheline Vosté
 • Sanne Ramboer
 • Eddy Legein
 • Marc Demunck

 

Raden

 

De schoolraad 

Deze raad werd opnieuw geïnstalleerd op 1 april 2013.  Dit orgaan heeft als voornaamste taak advies te geven of overleg te houden vóór er beslissingen worden genomen.  

bv. i.v.m. aanwending lestijden, verlofkalender, nascholingsplan, ...... enz.

Deze raad komt per schooljaar enkele malen samen en is samengesteld uit drie geledingen:

 1. namens de ouders : nog te bepalen
 2. namens het personeel : S. Lapeire, M. Messagie, N. D’hoore
 3. namens de lokale gemeenschap : Van Hee, F. Markey, B. van den Heede voorzitter: F. Markey secretaris : S. Lapeire

 

De ouderraad

Jarenlang bezit onze school een dynamische ouderraad.                   Ouders die wensen deel uit te maken van de ouderraad verwittigen ofwel de voorzitter of de directeur van de school. 

samenstelling: 

voorzitter : Marc Popelier                       secretaris : nog te bepalen

leden :   Fam. Dalle, Fam. Dansercoer, Fam. T. Debruyne,  Fam. Eeckhout – Declerck, Fam, Govers, Fam. Mackelbergh – Van Langenhove, Fam. Popelier, Fam. Reynaert, Fam. Wuestenberg, Juf. Ann

De leerlingenraad

De leerlingenraad wordt jaarlijks verkozen op het einde van het voorafgaand schooljaar uit 3-4-5-6 lj.  De leerling met de meeste stemmen wordt de leerling-burgemeester.

Op geregelde tijdstippen komt de raad samen. De voorstellen uit de ideeënbus worden besproken en of aangevuld door de raad. Deze raad brengt daaruit een voorstel naar het schoolteam.  Dit voorstel wordt maandelijks in de personeelsvergadering voorgelegd en besproken en daarna teruggekoppeld naar ALLE leerlingen tijdens de ‘babbelmarkt’. 

 

De klassenraad

Het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijsse­cre­ta­riaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Philip Alliet.

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

-       belangen behartigen;

-       pedagogisch begeleiden;

-       juridische dienstverlening verstrekken;

-       vorming en nascholing aanbieden.

Binnen het Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (GOW) fungeert een regionaal pedagogisch begeleider: Nancy Dewulf

Het schoolbestuur besliste tijdens de gemeenteraad van 28 juli 2005 in te stappen in de scholengemeenschap: ‘Strand en Polder’.   De Coördinerend directeur van de scholengemeenschap is de heer Piet Demonie. 

Dit in samenwerking met de gemeentebesturen van: Koksijde, Veurne, Alveringem, Diksmuide, Gistel, Middelkerke, De Panne, Nieuwpoort.

Externe Partners

Binnen het decreet Gelijke Onderwijskansen behoort het schoolbestuur van Nieuwpoort tevens tot Het LOP (lokaal overleg platform) Westkust.  

Daarnaast hebben we een ondersteuning door de gemeente van het project ‘de TRIANGEL’  - studieondersteuning aan huis en huiswerkklas (1u/week) door Ilona Evrard.

Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen

De doelen uit het pe­da­go­gisch project wor­den via het ge­bruik van de OVSG-leer­plan­nen gecon­cretiseerd.

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

-       lichamelijke opvoeding;

-       muzische vorming;

-       Nederlands;

-       wereldoriëntatie;

-       wiskundige initiatie.

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden:

-       lichamelijke opvoeding;

-       muzische vorming;

-       Nederlands;

-       wiskunde;

-       wereldoriëntatie;

-       Frans;

-       leren leren;

-       sociale vaardigheden;

-       informatie- en communicatietechnologie;

-       2 lestijden onderwijs in levensbeschouwelijke vakken (LBV).

Taalscreening - taaltraject - taalbad

In de school wordt er steeds algemeen Nederlands gesproken zowel tegen de leerkrachten als tegen het onderhoudspersoneel.

Taalscreening

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde.

           Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

            Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

Organisatorische afspraken

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

 Concrete afspraken

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

-           bij de inschrijving van de leerlingen;

-           bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

-           bij orde- en tuchtmaatregelen;

-           bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);

-           bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:

1.dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;

2.dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school.
De ouders kunnen VOOR 30 JUNI hun keuze wijzigen. Ze vragen een for­mulier bij de directeur en bezorgen dit samen met de nieuwe keuze voor 30 juni aan het secretariaat.

Schoolverandering

De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.

De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de lln de lessen volgt in de nieuwe school..

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken

Lesurenregeling

Iedere leerling van de basisschool krijgt 28 lestijden van 50 minuten per week.

voormiddag :

         de lessen vangen aan om 8u.45 en eindigen :

         maandagmorgen om 11u.55    dinsdagmorgen om 11u.55

         woensdagmorgen om 11u.30

         donderdagmorgen om 11u.55    vrijdagmorgen om 11u.55  

  namiddag :

         de lessen starten om 13u. 15 en eindigen om 16u.

         opgelet!  vrijdagnamiddag einde  om 15u.

Afhalen en brengen van de kinderen

De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15.  Telaatkomers storen de beginactiviteit.

WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden.  Indien de lln vroeger aanwezig zijn moeten de kinderen ingeschreven worden in de opvang!

De ouders vergezellen de kinderen en de kleuters enkel tot op de speelplaats.  NIET IN DE GANG! 

We vragen de ouders de leerkrachten niet te storen tijdens de lestijden. Dit vooral voor de kleuterklassen, de kleuteractiviteiten starten ook op de normale uren (zie punt hierboven). 

Bij problemen met de allerkleinsten bij het afscheid is het beter om de kleuters af te geven aan de leerkracht van bewaking OP DE SPEELPLAATS, en kort afscheid te nemen.  Zo is het afscheid voor beiden van korte duur.

De auto’s van de ouders die kinderen ophalen worden STEEDS geparkeerd op de parking naast de kerk of langs de Brugse Steenweg.

De ouders komen de kinderen na schooltijd tot aan de schoolpoort te voet ophalen.

Vermijd ook de rijbaan te gebruiken voor de school voor en na schooltijd!

Kleuters en leerlingen worden niet vroeger dan 16 u afgehaald en dit aan de schoolpoort.

De schoolpoort is niet het lage poortje van de speelplaats, maar de poort naast het bureel. 

Fietsers dienen te wachten tot de leerkracht teken geeft zodat ze veilig kunnen vertrekken vanuit de fietsenstalling.  Zij dienen de kortste weg van en naar huis te nemen.  (’s Avonds wordt de fietsenstalling afgesloten) 

De fietsers dragen steeds een FLUOJAS en HELM !

Toezicht en kinderopvang

 

Het toezicht start ’s morgens om 8u.15 en stopt om 16u.30’ op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag stopt het toezicht om 12u en op vrijdag.om 15u30.

Leerlingen die ’s middags thuis eten, worden terug op school verwacht ten laatste om 13u. (want de bus vertrekt bij uitstappen/zwemmen/turnen)

Het schoolbestuur richt een voor- en naschoolse opvang in in de school.  Dit ’s morgens vanaf 7u tot 8u15 en ’s avonds vanaf 16u30 tot 18u  op vrijdag tot 17u30.  Deze opvang kost € 0,50 per half uur.    (beslissing schepencollege juli 2014)

De kinderen van de lagere school kunnen en mogen hun huiswerk maken onder begeleiding van de mensen van de opvang.

Op woensdagmiddag is er ’s middags GEEN opvang voorzien in de school.   De kinderen kunnen wel mee met de grote bus tot aan de jeugddienst ‘De Panger’. (mits betaling € 1,00 / rit)

’s Morgens zal Fabienne en Micheline Vosté de opvang waarnemen en ’s avonds Fabienne Portier.  

De betalingen gebeuren via de schoolrekening op het einde van de maand.

Indien uw kind onverwachts moet blijven in de opvang kan dit telefonisch worden gemeld op het schoolnummer 058/235134 voor 15u30. 

KINDEROPVANG na de SCHOOL in het jeugdcentrum te Nieuwpoort

De Jeugddienst van Nieuwpoort richt gedurende het schooljaar kinderopvang in na de schooluren in het Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan Nieuwpoort.  (€ 0,50 /half uur)

De schoolbus kan uw kind(eren), indien er geen andere vervoersmogelijkheid is,  daar afzetten mits betaling van de busritten. 

  uren:              woensdagnamiddag van  11u.30 tot 18u. 

                        vrijdag van 15 u. tot 18u.

Pedagogische studiedagen: van 7u. - 19u.

Leerlingenvervoer

Zie afzonderlijke afspraken (voor – en naschools)

Tijdens de schooluren richt het schoolbestuur het vervoer in.

Schoolverzekering

Het schoolbestuur is verzekerd via:

Ethias Verzekering

Prins Bisschopssingel 73

3500 Hasselt         011/28 21 11

De verzekeringspolis is te raadplegen in het secretariaat van de school

Schooltoelage

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn.

Zie schoolreglement

 

Meer informatie :

De school zal u op volgende manier ondersteunen bij het aanvragen van de schooltoelage:

bij inschrijving worden de documenten voorzien

In het Sociaal Huis te Nieuwpoort (Astridlaan) kun je hulp inroepen om de schooltoelage in te vullen

Telefoon :gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn

Website: via www.schooltoelagen.be

Afspraken turnen en zwemmen

KLEUTER:

Alle kleuters worden op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag met de bus vervoerd naar de stedelijke sportzaal te Nieuwpoort om te turnen. 

Mogen we ook vragen dat elke kleuter een paar witte turnpantoffels/sportschoenen (zonder veters-geen gekleurde zolen)  (naam erin) zou meebrengen. Deze turnpantoffels blijven gedurende het schooljaar op de school.

We vragen tevens om op dinsdag en woensdag gemakkelijke kledij  (training – legging,....) aan te trekken.  Dit voor de veiligheid van uw kleuter!

Op dinsdag vertrekken we stipt om 13u met de bus voor de ‘tweede kleuters’. Zorg dat de ‘derde kleuters’ elke woensdag 8u40 aanwezig zijn op de school, de bus vertrekt stipt om 8u45

Gedurende de tweede trimester wordt met de derde kleuterklas aan watergewenning gedaan in het zwembad tijdens het uur LO.  (brief volgt afzonderlijk)  De gemeente neemt een gedeelte van de kosten op zich.  Daarnaast moeten wij € 1 /zwembeurt aanrekenen op de factuur van maart of april.

LAGER:

De turnlessen gaan door in de sporthal (stadspark) van Nieuwpoort.

turnkledij :    -  VERPLICHT SPORTSCHOENEN of tennissloffen (uitsluitend voor turnen)+sokken

                    -  zwarte korte turnbroek

                    -  groene T-shirt met embleem van de school erop

 

De zwarte broek en het T-shirt kunnen in de school worden aangeschaft voor  12,00 euro voor het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen.

De ouderraad komt tussen voor de helft van de kosten. 

Bij aankoop of verlies kost een broek of T-shirt  7,00 euro

De turnlessen gaan door op dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. 

        dinsdagnamiddag : 1+2 B   1+2 A    3 lj    

         vrijdagvoormiddag  4 lj      6 lj        5 lj

Het zwemmen gebeurt tweewekelijks op maandagnamiddag in het Nieuwpoortse zwembad.

De zwemregeling wordt meegedeeld in de agenda.

De gemeente komt elk jaar gedeeltelijk financieel tussen voor de zwembeurten.  

Onze school vraagt eenmaal per jaar een bijdrage voor de ingang van het zwembad (vanaf tweede leerjaar) = € 15 (wordt in november aangerekend op de factuur voor 2de tot het 6de leerjaar)

Het eerste leerjaar krijgt dit gratis van de gemeente zodat de eindtermen kunnen behaald worden.  

De meisjes dragen een zwempak, de jongens dragen een zwembroek GEEN SHORT!   badmuts + twee handdoeken

Iedere leerling is verplicht een badmuts te dragen bij het zwemmen.  

Alle leerlingen moeten een kwaliteitsbadmuts aanschaffen in de school voor 6,00 euro.  (eerste aankoop)

Bij verlies of schade kan een nieuwe worden aangeschaft.   Deze kwaliteitsbadmutsen hebben we ingevoerd voor het gemak van de kinderen zelf. De kinderen krijgen volgens hun vorderingen in het zwemmen een bepaalde kleur van badmuts.   (rood= niet zwemmer, wit= nog niet volledig ‘watervast’, geel= zwemmer)

Mogen wij ook vragen zoveel mogelijk schoenen zonder veters en geen kousenbroeken te dragen opmaandag vooral voor de leerlingen van de eerste graad.  

 (Dit bespaart de lkr. en de zwemmoeders heel wat werk bij de hulp die ze bieden tijdens het uit- en aankleden!)

Geef zowel het turn -  als het zwemgerief mee in een zakje met de naam erop (buitenzijde) of hang een herkenbaar teken aan de zak!     Velen hebben een gelijke sportzak bij!

Leerlingen moeten na het zwemmen (tijdens de wintermaanden) een vest, muts of kap dragen.

Indien je het zwem – of turnpak vergeet, meld je dit aan de leerkracht. Dan krijg je het nodige van de school indien dit voorradig is.

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …).

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de klasleraar of in het secretariaat om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

Verkeer en veiligheid

VANAF 1 SEPTEMBER DRAGEN WE ALLEN EEN FLUOJAS AUB.

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis. De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.  De fietsers dragen steeds een fluojas of boekentashesje en helm.   Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

Gelieve nooit te parkeren met uw wagen op de voorziene parkeerstroken voor de schoolbussen. Mogen wij ook met aandrang vragen nooit het stuk straat te gebruiken waar de schoolpoort is langs gelegen. (voor het schoolbegin en na schooltijd)

Verjaardagen  (VRIJBLIJVEND)

We vragen om de ‘geschenkjes’ SOBER EN GEZOND te houden.  Het kan evenzeer een lees-prentenboek, gezelschapsspel,… zijn voor de klas.

 

Leefregels voor leerlingen

Ik en mijn houding

Ik heb respect voor anderen. Ik vecht niet en maak geen ruzie.

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften en taken. Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of  de begeleider. Ik loop niet in de gang.  Bij het belsignaal sta ik rustig in de rij.

Ik help mijn vrienden en help ook de kleintjes waar ik kan.

Ik, gezondheid en hygiëne

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. (slippers niet toegelaten)

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. Ik hou de toiletten netjes. In de turn- en zwemles draag ik de voorgeschreven turnkledij. Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee, kauwgom is niet toegelaten. (bv. fruit en niet te veel snoep)

Op school wordt enkel water gedronken.

Ik en zorg voor het milieu

Ik zorg mee voor een nette school.  Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.  Ik gebruik geen overdaad aan toiletpapier, water.  Indien nodig doof ik de lichten en sluit ik de PC af.

Ik en mijn taalgebruik

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. Volwassenen (lkr, onderhoudspersoneel, …) spreek ik aan met meneer of mevrouw.  De leraren noem ik "meester" of "juffrouw”.

Ik en schooltaken

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op de volgen­de wijze:  door een nota van mijn ouders in mijn agenda.

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks teke­nen door één van mijn ouders. Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school of staat het genoteerd in mijn agenda..

Ik en mijn materiaal

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwem­men en de turnles. Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. ’s Morgens haal ik al mijn schoolgerief uit mijn boekentas. Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

Ik draag zorg voor mijn biebboek (1).  Bij verlies wordt de factuur door de ouders betaald.

Ik breng geen eigen speelgoed mee naar de school.  De school is niet verantwoordelijk voor verlies of breuk.

GSM wordt afgelegd of afgegeven in het bureel.  Tijdens didactische uitstappen mogen de lln geen GSM gebruiken.

Ik geef verloren voorwerpen af in het secretariaat.

Ik en spelen

Ik speel sportief en sluit niemand uit. Ik breng geen speelgoed mee naar school. In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats, plaats mijn schooltas op de voorziene plaats ordentelijk en blijf er tot de leerkracht teken geeft om in de rij te staan.

Op de speelplaats ben ik steeds beleefd tegen de leerkracht die op de speelplaats bewaakt.  Ik ga steeds tijdens de speeltijd naar het toilet. Het toilet is geen speelplaats.

Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute Ik respecteer de verkeersreglementen.

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. Ik zorg ervoor dat mijn fiets tech­nisch in orde is.  Wanneer ik de schoolbus gebruik: ga ik direct na het opstappen zitten en doe ik mijn gordel om.  In de bus wordt niet gegeten of gedronken.  Bij het uitstappen luister ik en volg ik de richtlijnen van de leerkracht op die met de bus rijdt. Ik draag steeds een fluojas.

Ik en veiligheid

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgan­gen. Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.

Ik ga niet naar plaatsen (bv. , zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn. Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.

Ik raak geen onderhoudsproducten aan.

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de leerkracht/secretariaat.  Daarbij hoort een doktersbrief met de nodige dosis en op de medicijnen staat ook mijn naam.

Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

Ik vertel:- waar het ongeval gebeurd is;

              - wat er gebeurd is;

              - wie erbij betrokken is.

Wat te doen bij brand?

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding.

Ik verwittig een leerkracht en mijn medeleerlingen.

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instru­cties van de leraren:

-ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten;

-ik laat al mijn materiaal achter;

-ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaats.

Ik en het schoolreglement:

Wat als ik de afspraken niet na­leef?

-       Ik krijg een mondelinge opmerking.

-       Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.

-       Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.

-       Ik word naar de directeur gestuurd

-       De leraar en of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

-       Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

-       Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

Wat als de leraar zich vergist?

Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvol­gende speel­tijd.

Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een besluit treffen. 

 

GEZONDHEIDSBELEID

Sedert 1 september 2007 werkt de school aan het gezondheidsbeleid.  Een werkpunt is vooral de voeding.

Mogen we vragen om de ‘tussendoortjes’ die u  meegeeft met jullie kinderen te beperken. 

Het volstaat om een stukje fruit of een droge koek (zonder chocolade) mee te geven voor de speeltijden.

Een boterham of wat ‘klaargemaakt’ fruit kan evengoed en is gezond. 

Mogen we vragen om dit in een herbruikbare doos mee te geven.  Naamteken het doosje echter goed en zorg dat de kinderen deze doos zelf kunnen openen aub. 

Drank op school

            -   we drinken op school enkel WATER – dopperfles per lln /aangeboden door de ouderraad.

                U hoeft geen water meer mee te geven naar de school.

Op die manier proberen we eveneens ons steentje bij te dragen aan het milieu-  en gezondheidsbeleid die we in de school voeren. 

Er is op de school tevens een drinkfontein.

 20170811153414

Wereldoriëntatie (W.O.) in projecten

Vanaf het schooljaar 2000-2001 zijn we in onze school gestart met wereldoriëntatie te geven in projectvorm.  Een project handelt over een thema of geheel waar alle domeinen zoals: natuur,tijd,ruimte, technologie,.... in voorkomen. 

De duur van zo’n project is afhankelijk van het thema.   Soms werken we er veertien dagen of een drietal weken rond.  Af en toe wordt ook wel eens een occasioneel project van één namiddag genomen i.v.m. een dier of een gebeurtenis.

Het toetsen van deze domeinen van de leerstof gebeurt verschillend volgens de leeftijd van de leerlingen en is toch wel belangrijk om bij het begin van het schooljaar te weten!

eerste graad: (eerste + tweede leerjaar)

De leerlingen krijgen voor de proefwerken de projecten mee met begeleidende vraagjes. 

Zo kan je rustig even helpen inkijken en herlezen wat de leerstof is voor je spruit.

tweede graad: (derde en vierde leerjaar)

De leerlingen krijgen na elk project hun bundeltje mee om te leren. Vooraf wordt de datum van de toets genoteerd in de agenda.  De punten van de toets tellen voor het weekrapport maar ook voor de proefwerken.  De gemiddelde punten van de toetsen zijn de punten voor het proefwerkrapport.  Dus het is van groot belang dat de leerlingen zich telkens inzetten om dit pakketje goed te herhalen. 

derde graad: (vijfde en zesde leerjaar)

De leerlingen krijgen na elk project hun leerstof mee om te herhalen voor een aangekondigde toets.  

Deze  punten tellen voor het weekpakket. Tijdens de proefwerken wordt over de leerstof van het voorbije trimester een proef gegeven.

BOSKLASSEN  HOCKAI  2023-2024

.

We bieden de kinderen de mogelijkheid om in de natuur van de Hoge Venen te exploreren zowel in de lente als de herfstperiode.

Let wel tijdens deze periode is er geen schoolbus (behalve op woensdag tot aan de jeugddienst)

Bij verscheidene ziekenfondsen kunnen terugbetalingen verkrijgen voor de bosklassen

5 + 6 leerjaar: 

 van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2023

 3 + 4 leerjaar:  

  van dinsdag  14 mei tot en met vrijdag 17 mei 2024

BETALINGEN

Alle betalingen van de school worden gefactureerd. (vervoer, middagmalen, opvang, zwemgelden)

          Uitzondering abonnementen van jeugdlectuur /schoolfoto’s.

            Deze factuur wordt op het einde van de maand opgemaakt en meegegeven met de kinderen. 

NIEUW: vanaf dit jaar kan u kiezen voor een overschrijving (per post) of domiciliëring

          Overschrijven :   BE91 0971 3272 3076 stadsbestuur Nieuwpoort

Maandelijks ontvangt u via het agenda van uw kind een gedetailleerde schoolfactuur van de voorbije periode.  De gemeente houdt rekening met een betalingstermijn van 30 dagen.  De factuur staat op naam van de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

De gemeente stuurt na overschrijding van de uiterste betalingsdatum een herinnering/een aangetekende brief.  De kosten per post voor de aangetekende brief bedragen € 13,00.

De volgende maand kan GEEN warme maaltijd aangeboden worden indien de factuur niet betaald werd.            Bij niet-betaling worden onbetaalde facturen overgemaakt aan gerechtsdeurwaarder Van   Nieuwenhuyse uit Veurne.

Met vragen of problemen ivm de facturen kan je steeds tijdens de voormiddag terecht bij de administratie - Sonja (058/235134 op de school)

 

       TRAITEUR CAROLINE

        Albert I – laan 85

        8620  Nieuwpoort

MIDDAGMALEN + SOEP:

De middagmalen worden bereid door:

Kostprijs voor een warme maaltijd:

soep + hoofdgerecht +  water + klein dessert  

kleuters:   €   2,85     per week  € 11,40

leerlingen lagere school:   €   3,15     per week  €  12,60  

vegetarische maaltijd of lactose vrije menu: € 3,30    per week 13,20

soep:  €  0,85                    

Tijdens de week krijgen de kinderen enkele middagen fruit als dessertDe ouderraad/Departement Onderwijs sponsort dit FRUITproject. Hartelijk dank!

‘Gelegenheidseters’ moeten zeker de dag zelf (voor 9 u) de maaltijden bestellen in de klas (op de lijst) of melden in het bureau van de school.

Bij het begin van elke nieuwe maand krijgen alle gezinnen het menu, deze is tevens te bekijken op de website.

Leerlingen kunnen ook hun boterhammen en drank meebrengen van thuis.  Dit middagmaal is dan uiteraard kosteloos. Let wel er mag enkel water – melk of yoghurtdrink gedronken worden in de eetzaal voor de ‘boterhammeneters’.

Wanneer een broodje wordt besteld moet dit in het agenda genoteerd worden door een ouder a.u.b.   Er is keuze tussen: broodje kaas of ham met groenten € 4,00 – broodje préparé met groenten € 4,50 – broodje gezond (enkel groenten) € 4,00

De eerste schooldag en op het einde van het schooljaar is er altijd barbecue voor alle kinderen en leerkrachten.  Op het einde van het schooljaar zijn er de laatste dagen geen warme maaltijden verkrijgbaar en moet iedereen boterhammen meebrengen zodat de afrekening van juni kan gemaakt worden. 

Indien de maaltijden niet tijdig worden betaald, wordt na de tweede week overgestapt op boterhammen.

 

CLB Veurne – Diksmuide – Westkust

Oude Beestenmarkt 6                Bijzetel: Vismarkt 5

8630 Veurne                                            8600 Diksmuide

Tel. 058 31 16 14                                    Tel. 051 50 45 58

Fax 058 31 64 80                                    Fax 051 50 52 64

e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website :  www.vclb-veurne.be

     

Centrum Leerlingenbegeleiding

Het CLB van Veurne-Diksmuide-Westkust verleent  zijn medewerking bij het volgen, onderzoeken en bespreken van kleuters en leerlingen.  Bij problemen zoekt het CLB met  de ouders telkens naar de meest geschikte hulp.

Het CLB is een vertrouwde instantie op school en heeft regelmatig contact met directie, zorgcoördinator en leerkrachten.

Ons CLB wordt geleid door directeur Jan Seys.

Het CLB werkt op aanvraag van de school of van de ouders.  U kan als ouder steeds contact opnemen met de medewerkers van het CLB. Het CLB werkt gratis en is gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB werkt onafhankelijk.

Alle verdere info omtrent het CLB is te vinden in het schoolreglement.

contactpersoon van onze school :

 

Caroline Descamps                             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

           

LUIZENPROJECT 2023-2024 

Luizen hebben, kan iedereen overkomen!  Als een kind luizen heeft, vragen we de ouders om dit aan de klastitularis of het secretariaat te melden.  Zo kan er een brief meegegeven worden met alle kinderen van de klas waarin tips en de nat-kam-methode beschreven worden.  We vragen dan ook uitdrukkelijk dat alle ouders het haar op aanwezigheid van luizen nakijken!  Door er met z’n allen aan te werken, kan het probleem vlug weggewerkt worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat met een gelijktijdige en gemeenschappelijke aanpak in álle scholen van het basisonderwijs in Nieuwpoort, de luizenplaag voor een groot deel ingedijkt kan worden. Vandaar dat de Stad Nieuwpoort, samen met het Lokaal Overleg Platform (LOP) Westkust, dit schooljaar opnieuw ‘het luizenproject’ ondersteunen en financieren.

Vanaf de tweede helft van september gaan we met z’n allen in tegen de luis. In die periode zullen de kinderen kennismaken met de ‘natkammethode’: een eenvoudige, goedkope en efficiënte bestrijdingsmethode tegen luizen. Dit gebeurt in de klas door middel van een lespakket, voorzien van enkele leeropdrachten. De kleuters van de derde kleuterklas zullen ook effectief nat gescreend worden door leerling-kappers van de Nieuwe Poort Nieuwpoort. Alle andere kinderen worden eveneens met droogscreening gecontroleerd.

Deze screening (= controle op besmetting) vindt in onze school plaats tijdens de maand september en november.

De natkammethode kan ook thuis als controle- en bestrijdingsmiddel gebruikt worden. Meer uitleg hierover vindt u op de achterzijde van deze brief. Een toelichtend filmpje is te bekijken via www.klasse.be/ouders/tvklasse/13248-Pak-luizen-aan.

Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking en wensen u veel succes bij het controleren en/of behandelen van uw kind(eren).

Bij de aankoop van een elektronische luizenkam  kan men een toelage van 15% verkrijgen bij de dienst stedelijke milieuraad Nieuwpoort.  Dit kadert in een preventieactie om het gebruik van pesticiden in het huishouden te vermijden.Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij milieudienst Nieuwpoort.

 

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Het medisch consult gebeurt door dr. B. Maeyaert en mevr. G. Rabaey (verpleegkundige)

Algemene consulten

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

Gerichte consulten

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.

Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. (Zie schoolreglement)

Overdracht van het dossier

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB.
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.

 

Zorg op school

Algemeen uitgangspunt

Leerlingen verschillen en dat stelt de school voor de uitdaging om te differentiëren en de aanpak af te stemmen op datgene wat leerlingen nodig hebben om te leren, te ontwikkelen.

Dit gaat niet alleen op voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, ASS, ADHD,… , maar ook voor leerlingen die minder kansen krijgen omwille van hun culturele, etnische, sociale of economische achtergrond. De school tracht in dit opzicht kansarmoede in te perken en alle leerlingen kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen.

Sinds het invoeren van het GOK-decreet is een toenemende aandacht voor de zorg voor kinderen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften kenmerkend voor het onderwijs op onze school.

De school stippelde een zorgbeleid uit en vertrok daarbij vanuit het pedagogisch project.

Doel van dit zorgbeleid is dat de school en de leerkrachten, door aan te sluiten bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen in het algemeen maar ook van bepaalde risicogroepen in het bijzonder, de leerlingen zo veel mogelijk kansen bieden om zichzelf maximaal te ontplooien.

Gevolg hiervan is dat de taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leraren op vlak van zorg is toegenomen. Immers de begeleiding van of zorg voor leerlingen is door de jaren heen geëvolueerd van klasexterne begeleiding, door “remedial teachers”, naar een geïntegreerde zorgwerking met de leraar als eerstelijnsverantwoordelijke ondersteund door het zorgteam bestaande uit directeur, zorgcoördinator en zorgleerkrachten.

Het zorgbeleid is voor alle actoren transparant. Ouders en externe hulpverleners zijn belangrijke partners geworden. De stem van de leerling wordt ook gehoord.

In die zin spreken we vanaf heden over een geïntegreerd zorgbeleid dat getypeerd kan worden door een “whole-school approach”.

De leraar binnen het zorgbeleid

Geïntegreerde zorg betekent ten eerste dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg staat centraal en is te omschrijven als eerstelijnsverantwoordelijke. Immers de leerkracht beschikt over waardevolle informatie betreffende het kind waardoor hij onderwijsbehoeften van leerlingen snel kan detecteren. Dit sluit aan bij het idee van zorgverlening vanuit een zorgcontinuüm en vanuit het principe dat de leraar het verschil maakt: “De leraar doet ertoe”(Marzano, 2007).

Het zorgcontinuüm is een begeleidingscontinuüm dat uit vier fasen bestaat: een goede preventieve basiszorg (fase 0), een fase van verhoogde zorg (fase 1), een fase van uitbreiding van zorg (fase 2) en de overstap naar een school op maat (fase 3) ( Pameijer et al., 2010).

Een goede preventieve basiszorg (fase 0) start met kwaliteitsvol onderwijs in de klas voor alle leerlingen. Kenmerkend hiervoor zijn het creëren van een veilig pedagogisch klimaat, het realiseren van een effectief klasmanagement, het geven van goed onderwijs, het opvolgen van alle leerlingen en het open communiceren met ouders.

Het vroeg signaleren van leerlingen die extra zorg (fase 1) nodig hebben is een belangrijke taak van de leraar. Dit houdt in dat de leraar leerlingengegevens verzamelt en noteert, de onderwijsbehoeften van alle leerlingen benoemt en vervolgens die leerlingen signaleert die extra begeleiding nodig hebben. Het leerlingvolgsysteem is het werkinstrument bij uitstek.

Wanneer structurele, interactieve en preventieve acties gericht op alle leerlingen niet volstaan, kan binnen de reguliere werking en omkadering van de school extra ondersteuning aan leerlingen gegeven worden. De leraar gaat zijn onderwijs dan afstemmen op de specifieke behoeften van deze leerlingen. Daarbij gaat hij op zoek naar doelgerichte aanpassingen en toepassingen van specifieke maatregelen in de klas. Het zorgteam, o.l.v. de zorgcoördinator, ondersteunt de leraar.

Wanneer in de fase van extra zorg de middelen binnen de school en de inspanningen van het schoolteam niet voldoende blijken, kan beroep gedaan worden op het CLB en externen om zorg op basis van een individueel begeleidingsplan aan te bieden (fase 2). De ouders worden als ervaringsdeskundigen in deze fase van zorg intensiever betrokken.

Als laatste stap kan dan, indien het voorgaande niet volstaat, de overstap naar een school voor buitengewoon onderwijs overwogen worden (fase 3).

De rol van de leraar situeert zich zodoende in de eerste plaats in het verlenen van een goede basiszorg die preventief werkt en het verlenen van verhoogde zorg voor die leerlingen die hier behoefte aan hebben.

Maar verder werken leraren, als belangrijke partner binnen het zorgcontinuüm, ook samen met interne en externe begeleiders, ouders en leerlingen zelf om zorg op maat te kunnen bieden.

De zorgcoördinator binnen het zorgbeleid

De verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator onderging een evolutie. De oorspronkelijke opdracht, waarbij het remediëren van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen centraal stond, heeft plaatsgemaakt voor een meer uitgebreide set van taken gericht op de leerlingen en hun ouders, collega-leraren en externe diensten.

De coördinerende functie van de zorgcoördinator (in samenwerking met het CLB) omvat o.a. het opzetten van begeleidingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen, het organiseren van overleg, het coördineren van doorverwijzingen, het onderhouden van contacten en het organiseren van samenwerking met externe diensten.

De zorgcoördinator oefent ook een ondersteunende rol uit naar leraren en ouders wanneer zij geconfronteerd worden met problemen die hun draagkracht overstijgen. Hij stimuleert de leraar of staat zelf in voor gerichte professionaliseringsactiviteiten.

In specifieke gevallen begeleidt hij zelf leerlingen. Zo nodig stemt hij de zorg op school af op de zorg verleend door externe diensten.

De zorgtaken situeren zich op drie niveaus (Omzendbrief BaO/2005/11):

 • alle zorginitiatieven op niveau van de school coördineren
 • de handelingsbekwaamheid en de draagkracht van de individuele leerkrachten en van het

schoolteam verhogen

 • leerlingbegeleiding

Het CLB binnen het zorgbeleid:

We streven een vlotte samenwerking met het CLB na.

Het CLB focust zich op de vraaggestuurde werking, het verzekerd aanbod en de preventieve gezondheidszorg, de leerplichtopvolging en dit alles met duidelijke linken naar de dynamiek van gelijke onderwijskansen en de integrale jeugdhulp.

Het CLB werkt subsidiair. Klasinterne ondersteuning is prioritair; wat in de klas kan, hoeft niet daarbuiten georganiseerd te worden.

Daarenboven werkt het CLB multidisciplinair en is het deskundig in het verhelderen van vragen i.v.m. hulpverlening en op het vlak van handelingsgerichte diagnostiek en remediëring van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden die buiten het kennisveld van de school liggen (fase 2).

Het CLB vormt een netwerk met andere hulpverleners en werkt met de school nauw samen in de trajectbegeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, de verwijzing naar het buitengewoon onderwijs en de begeleiding in het kader van de leerplicht.

De concrete uitwerking van dit alles wordt vertaald in een afsprakennota, die jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

De ouders binnen het zorgbeleid

Zorg is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid waarin ook de ouders een belangrijke partij zijn. De school respecteert de opvoedingsdeskundigheid van de ouders en verwacht omgekeerd van de ouders om de onderwijsdeskundigheid van de school te respecteren. Dit wederzijds respect houdt in dat we aanvaarden dat kinderen in de school- en thuissituatie kunnen verschillen. Openheid en transparantie tussen de school en de ouders wordt nagestreefd. De school onderneemt acties om de kloof tussen kansarme gezinnen en de school te verkleinen.

De school maakt werk van een doeltreffend inschrijvingsbeleid. De focus hierbij ligt enerzijds op informatieverstrekking en anderzijds op een uitgebreide intake over de leerling.

De school informeert ouders indien specifieke acties dienen ondernomen te worden. Er worden systematische gespreksmomenten georganiseerd in de vorm van oudercontactavonden, doch ouders kunnen indien de noodzaak zich voordoet ook tussen deze momenten op school uitgenodigd worden voor een gesprek betreffende hun kind. Ouders kunnen met hun vragen steeds in de school terecht na afspraak.

Indien hulp van externen nodig blijkt, willen we ouders ondersteunen in het nemen van de nodige stappen. Wij blijven als school, mits toestemming van de ouders, contact houden met deze hulpverleners.

Toedienen van medicijnen 

.

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

-die is voorgeschreven door een arts én:

-die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

   De ouders bezorgen de school een document met:

-       de naam van het kind;

-       de datum;

-       de naam van het medicament;

-       de dosering;

-       de wijze van bewaren;

-       de wijze van toediening;

-       de frequentie;

-       de duur van de behandeling.

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.

 

JEUGDLECTUUR

Zich abonneren op jeugdlectuur kan uw kind stimuleren tot lezen ! Deze lectuur bieden we vrijblijvend aan. 

prijzen :KLEUTER:

 • voor de driejarigen en minder (eerste kleuterklas)

                                                 DOREMINI  jaarabonnement : 42,00 euro

 • voor de vier- en vijfjarigen en minder (tweede kleuterklas)

                                                 DOREMIX jaarabonnement : 42,00 euro

 • voor de vijf- en zesjarigen (derde kleuterklas)

                                                 DOREMI jaarabonnement : 42,00 euro

LEESKNUFFEL (jaarabonnement): 47,00 euro

LAGER:

 • voor het eerste en tweede leerjaar (eerste graad)

                                    ZONNEKIND  jaarabonnement : 47,00 euro

 • voor het derde en vierde leerjaar ( tweede graad)

                                   ZONNESTRAAL jaarabonnement : 47,00 euro

 • voor het vijfde en zesde leerjaar (derde graad)

                                   ZONNELAND  jaarabonnement : 47,00 euro

 • voor het eerste en tweede leerjaar (eerste graad)

LEESPAS (1 lj) jaarabonnement: 47,00 euro                                                                                 Robbe en Bas (2lj)   jaarabonnement (leesboekjes) : 47,00 euro

 • voor het derde en vierde leerjaar (tweede graad)

                                    LEESKRIEBEL   jaarabonnement leesboekjes): 47,00 euro

 • voor de leerlingen vanaf het vijfde - zesde leerjaar :

                                    VLAAMSE FILMPJES   jaarabonnement (leesboekjes): 47,00 euro

Indien je interesse hebt, gelieve tijdens de komende dagen, en dit ten laatste op 18 septemberCASH geld mee te geven of over te schrijven op BE18 0682 0511 0365 (LET OP schoolrekening niet naar de gemeenterekening!)  SAMEN met het (duidelijk naam lln + naam boekje noteren.)

Dit bedrag kan niet gefactureerd worden gelet we vroegtijdig moeten bestellen bij AVERBODE.

 

 • Jaarkalender 2023-2024
 1. WETTELIJKE VERLOFDAGEN + TWEE FACULTATIEVE DAGEN
 • aanvang van het schooljaar op vrijdag 1 september 2023
 • van maandag 30 oktober 2023 e.m. vrijdag 3 november 2023: herfstvakantie
 • zaterdag 11 november 2023: wapenstilstand (vrijaf)
 • van maandag 25 december 2023 e.m. vrijdag 5 januari 2024 : kerstvakantie
 • van maandag 12 februari 2024 e.m. vrijdag 16 februari 2024: krokusvakantie
 • van maandag 1 april 2024e.m. vrijdag 12 april 2024 : paasvakantie
 • woensdag 1 mei 2024: feest van de arbeid (vrijaf)
 • donderdag 9 mei + vrijdag 10 mei 2023: Hemelvaart
 • maandag 20 mei 2024 : pinkstermaandag
 • vrijdag 28 juni 2024: einde schooljaar

facultatieve verlofdagen:  (vrijaf voor iedereen)

maandag 29 april en dinsdag 30 april

pedagogische studiedagen: (vrijaf voor de kinderen)          

maandag 25 september 2023

maandag 13 november 2023

woensdag 6 maart 2024

 

ACTIVITEITENKALENDER         

BOSKLASSEN VERDELING GROEPEN:

5-6 lj :  maandag 9 oktober 2023 –  vrijdag 13 oktober 2023

3-4  lj:  dinsdag 14 mei 2024  – vrijdag 17 mei 2024

 • dinsdag 29 augustus 2023 (17u-18u): Open klasmoment
 • vrijdag 1 september 2023 BBQ voor alle lln
 • donderdag 21 september 2023 veldloop
 • dinsdag 26 september 2023 INFO AVOND 1lj
 • bosklassen: 5 - 6 leerjaar: van maandag 9 oktober – vrijdag 13 oktober 2023
 • donderdag: 26 oktober 2023 kleuterboemeldag (2-3 kl)
 • vrijdagnamiddag 17 november 2023 grootouderfeest
 • woensdag voormiddag 6 december 2023: Sint en Piet
 • dinsdag 19 december 2023: wintermarkt
 • tussen 1 februari ‘24 – 6 februari 2024: oudercontact (na evaluatie 1ste semester)
 • woensdag 7 februari 2024: ontbijt voor alle kinderen op school
 • vrijdagavond 23 februari 2024: Disney - festival (ouderraad)
 • vrijdagavond 8 maart 2024: bingo - en tombola avond ( leerkrachten)
 • zaterdag 4 mei 2024: lentefeest 6 jarigen (1 lj)
 • dinsdag 7 mei 2024 : sportdag lagere afdeling
 • zaterdag 11 mei 2024: H. Vormsel om 9u30 kerk Nieuwpoort (6 lj)
 • Bosklassen 3 - 4 leerjaar van dinsdag 14 mei  tot en met 17 vrijdag 2024
 • zaterdag 18 mei 2024: Eerste Communie om 11u (1 lj)
 • zaterdag 25 mei 2024: lentefeest 12 jarigen (6 lj)
 • zaterdag 1 juni 2024: SCHOOLFEEST (leerkrachten – ouderraad)
 • donderdag 6 juni 2023: info avond overgang 3 kl – 1 lj
 • vrijdag 21 juni 2024 van 18u - 21u:kinderfuif (ouderraad)
 • tussen 24 juni en 27 juni 2024: oudercontact (na proefwerken 2de semester)
 • vrijdag 28 juni 2024: einde schooljaar

openklasmomenten INSTAPPENDE PEUTERS: 9u-10u

 • vrijdag 6 oktober 2023
 • vrijdag 8 december 2023
 • vrijdag 15 maart 2024
 • vrijdag 7 juni 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Wij maken enkel gebruik van essentiële Cookies.
COOKIESCK_CUSTOM_CATEGORY_DESC
Accept
Decline