Wettelijke verplichting

Van A tot Z.... door de school

A

Adres

            Gemeenteschool “ De Pagaaier”

            Sint – Jorisplein 31

 •             Nieuwpoort

tel. 058/235134     GSM 0498/929216

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                  www.depagaaier.be

Afhalen en brengen van de kinderen

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen/afhalen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort /speelplaats.

De kinderen die worden afgehaald, kunnen NOOIT zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand aan de directeur/administratief medewerker/klasleerkracht mee wie het kind mag afhalen.

De schoolingang (boogpoort) moet steeds worden vrijgehouden.

Afkortingen weekpakket

       Uw kind/eren zullen vaak gebruik maken van afkortingen 

        (GK= getallenkennis – SP= spelling,… .)  Op het rapport staan er ook heel wat

        afkortingen.   Per leerjaar krijgt u in het begin van het schooljaar de nodige uitleg op

        een lijst.

Afwezigheid op school

Wat moet u weten?

Minimale aanwezigheid om te kunnen starten in de lagere school:

 • O Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in het kalenderjaar waarin je kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool. Was je kleuter niet voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar mag starten. Zo niet, moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.

Gewettigde afwezigheden:

 1. Kinderen die meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig zijn moeten een doktersattest voorleggen.
 2. Voor afwezigheden wegens ziekte van minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen moet een verantwoord attest door de ouders voorgelegd worden.

(blauw briefje – in het agenda door de lkr)

 1. Kinderen kunnen slechts vier keer in de loop van een schooljaar van deze tweede regeling gebruikmaken. Vanaf een vijfde periode van afwezigheid is telkens een doktersattest vereist.
 2. Afwezigheden waarbij de ouders familiale omstandigheden wensen in te roepen, moeten VOORAF aangevraagd en toegestaan worden door de directeur.
 3. Afwezigheden om met vakantie te kunnen gaan, mogen niet aanvaard worden. Deze worden als een onwettige afwezigheid aanzien.
 4. Ongewettigde afwezigheden worden vanaf 4 halve dagen doorgegeven aan het CLB.

Deze reglementering geldt enkel voor de leerplichtige leerlingen.

Als school verzoeken we om elke afwezigheid van uw kind te melden bij aanvang van de schooldag.

B

Boeken uit de bibliotheek

We bezoeken de bibliotheek maandelijks met de klas. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdig terugbrengen of verlies van de boeken.   

( boek verliezen = factuur betalen door de ouders)

Bosklassen

5 + 6 leerjaar: 

 van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019

3 + 4  leerjaar:  

  van dinsdag 26 mei tot en met 29 mei vrijdag 2020

 

Busvervoer

Tijdens de schooluren: de gemeente verzorgt het vervoer met de grote bus – kosteloos

Voor- en na de schooluren: enkel wie de school niet kan bereiken met eigen middelen kan toegelaten worden op de bus - € 1,00 /rit

C  

    Wij werken samen met het V.L.B. Veurne ,

            Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne       058/311614

                  Contactpersoon: Mevr. C. Descamps

D

            Drank op school

            -   we drinken op school enkel WATER – dopperfles per lln /aangeboden

                                                                             door de ouderraad

            U hoeft geen water meer mee te geven naar de school.

            -  Frisdranken (cola, sprite, limonade, …) en energiedranken zijn niet toegelaten tenzij

              er een schoolactiviteit is waar de toelating door het team beslist werd.

E

Eten  

       TRAITEUR CAROLINE

        Albert I – laan 85

        8620  Nieuwpoort

    MIDDAGMALEN + SOEP:

 De middagmalen worden bereid door:

Kostprijs voor een warme maaltijd:

 soep + hoofdgerecht +  water + klein dessert  

leerlingen lagere school:   €   2,70     per week  €  10,80   

                  kleuters:   €   2,40      per week  € 9,60

 Kostprijs soep€   0,70   per week € 2,80

vegetarische maaltijd: € 2,85

Tijdens de week krijgen de kinderen enkele middagen fruit als dessertDe ouderraad/Departement Onderwijs sponsort dit project.  Hartelijk dank!

‘Gelegenheidseters’ moeten zeker de dag zelf (voor 9 u) de maaltijden bestellen in de klas (op de lijst) of melden in het bureau van de school.

Bij het begin van elke nieuwe maand krijgen alle gezinnen het menu, deze is tevens te bekijken op de website.

Leerlingen kunnen ook hun boterhammen en drank meebrengen van thuis.  Dit middagmaal is dan uiteraard kosteloos. Let wel er mag enkel water – melk of yoghurtdrink gedronken worden in de eetzaal voor de ‘boterhammeneters’.

Wanneer een broodje wordt besteld moet dit in het agenda genoteerd worden door een ouder a.u.b.   Er is keuze tussen:   broodje kaas of ham met groenten €3  – broodje préparé met groenten € 3,50 – broodje gezond (enkel groenten)  €2,80

De eerste schooldag en op het einde van het schooljaar is er altijd barbecue voor alle kinderen en leerkrachten.  Op het einde van het schooljaar zijn er de laatste dagen geen warme maaltijden verkrijgbaar en moet iedereen boterhammen meebrengen zodat de afrekening van juni kan gemaakt worden.  Indien de maaltijden niet tijdig worden betaald, wordt na de tweede week overgestapt op boterhammen.

F

Fietsen

Kinderen die met de fiets naar school komen, dragen een fluojas of boekentashesje. (van de school)   + FIETSHELM aub

De lln plaatsen hun fiets in de voorziene fietsenstalling.  Wie met de fiets naar huis gaat, moet wachten tot de lkr teken geeft om zich naar de fietsenstalling te begeven.

Fluo’s

Alle  leerlingen en kinderen van de derde keuterklas  krijgen een fluo op school. 

ELKE DAG VERPLICHT AAN AUB!

Wij vragen dat de kinderen de fluo steeds AANHEBBEN, zo kan bij een onaangekondigde wandeling of een uitstap/busrit deze fluo ook gedragen worden.

We vragen ook dat de kinderen deze dragen als ze te voet of met de fiets naar school komen of naar huis gaan.

De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas krijgen een fluo op de school voor elke uitstap.

Fruitactie

Ook dit schooljaar heeft de school ingetekend op het fruitproject. 

Iedereen krijgt minstens 2x/week een stuk vers fruit.  Dit wordt een appel, een peer, een kiwi, een mandarijn, …

Het is de bedoeling de kinderen aan te zetten om meer fruit te eten.

Deze actie wordt gedeeltelijk door de ouderraad gedragen. Daarnaast krijgen we een Europese subsidie. 

Zelf een stuk fruit meebrengen kan  zeker ook.

G

Gsm

         Het gebruik van een gsm wordt op school niet toegelaten voor de lln

            Wie een GSM bij heeft kan die afgeven in het bureau of aan de klaslkr.- op eigen risico in de

            boekentas laten – uitgezet!.

H

Heen-en-weer-schriftje

Alle kleuters krijgen een schriftje dat geregeld meegaat in de schooltas. Hierin wordt alle nodige informatie naar de ouders toe genoteerd / ingekleefd.

De ouders kunnen dit schriftje ook gebruiken om er zelf vragen / belangrijke weetjes in te noteren.

Huiswerk

Alle taken worden in de schoolagenda of digitaal (5-6 lj) genoteerd.  Sommige opdrachten zijn tegen de volgende dag, andere krijgen meer tijd. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen hun werk leren plannen volgens de beschikbare tijd op een bepaalde dag (training, muziekschool, …)     Gelieve het agenda dagelijks te ondertekenen.

Huiswerkklas: Op vrijdagavond (15-16u) kan er door de leerlingen van het 5-6de leerjaar huiswerkklas gevolgd worden met juf Ilona (medewerker Triangel gemeente Nieuwpoort)

Vanaf ……….   september wordt dit opgestart.  (brief begin schooljaar)

K

Kalender

Een kalender met alle geplande activiteiten vindt u bij de Verlofdag (letter V).  Ook op de website is deze te raadplegen of in het secretariaat te verkrijgen.

Keuze levensbeschouwing

            De ouders van de nieuw ingeschreven leerlingen dienen een keuzeformulier in te

vullen i.v.m. de keuze tussen één van de levensbeschouwingen.

Alle andere leerlingen kunnen hun vroeger gemaakte keuze wijzigen VOOR 30 juni.  Een formulier hiervoor kan op school verkregen worden.

L

Leerkrachtenteam/leerlingenaantallen

 • Kleuters:

    - peuters + eerste kleuterklas :  2 peuters +  13 kleuters                            titularis : juf Magalie

    - tweede kleuterklas : 21 kleuters                                                                titularis : juf. Stefanie

    - derde kleuterklas: 17 kleuters                                                                   titularis : Juf. Marina

   totaal aantal kleuters op 1 september 2019 : 53

 • lal  lagere school
 • eeeerste leerjaar A :  6 leerlingen                         titularis : Mr. Filip 

        tweede leerjaar A :  6 leerlingen                

 • eeeerste leerjaar B : 6 leerlingen                           titularis : Juf. Nancy /juf. Kim 4/24 opdracht

       tweede leerjaar B : 7 leerlingen                 

 • dederde leerjaar: 16 leerlingen                             titularis : Juf. Inne
 • vi vierde leerjaar: 20 leerlingen                             titularis : Juf. Ilse
 • vijvijfde leerjaar : 14 leerlingen                              titularis : Mr. Stijn
 • zezesde leerjaar B : 18 leerlingen                           titularis : Juf. Els

totaal aantal leerlingen in de lagere school op 1 september 2019 :93 

 •          bijzondere leermeesters
 • 6   lestijden lichamelijke opvoeding kleuter: juf Marina Messagie
 • 4   lestijden kleuter: Evelien Vanoverberghe vervangen door Marie – Julie Lingier
 • 6   lestijden lichamelijke opvoeding lager : Juf Katrien Persoone
 • 3   lestijden zwemmen: juf Marina Messagie
 •  lestijden katholieke godsdienst: juf Haaike Maipauw
 • 8   lestijden niet-confessionele zedenleer : Juf Christine Germonprez
 • 4   lestijden protestantse godsdienst : meester Ruben Kamps
 •        Beleids- en ondersteunend personeel
 •           8 lestijden kinderverzorgster: juf Annick Roelandt
 •          17/36 zorgcoördinatie: juf Marina Messagie
 •          20/24 zorgjuf: juf Kim Lips
 •          4/36 ICT: Brecht Parmentier vervangen door Geert De Meulenaere   
 •         23/36 administratief medewerker: Sonja Lapeire
 •          Keuken- en onderhoudspersoneel en buschauffeur
 •          Fabienne Portier
 •          Micheline Vosté
 •          Eddy Legein
 •      Marc Coulier
 •        

Leerlingenraad

De Pagaaier heeft een eigen leerlingenraad.

Precieze info over de schooleigen werking en samenstelling kan op het secretariaat bekomen worden.

Leerlingenvervoer

Onze school doet reeds van in het jaar 1974 aan leerlingenvervoer.

DANKZIJ een forse geldelijke inbreng van het gemeentebestuur kunnen we de prijs per busrit democratisch houden.  HARTELIJKE DANK AAN HET SCHOOLBESTUUR

Na heel wat overleg met het schoolbestuur en de ouders proberen we de bus (voor- en naschools vervoer) enkel nog in te schakelen INDIEN ER GEEN ANDERE MOGELIJKHEDEN  zijn om de kinderen naar school te brengen of op te halen.    (vooraf afspraken met directie noodzakelijk!)

Mogen wij daarom met aandrang vragen, dat je kinderen steeds op tijd zouden klaarstaan MET FLUO AAN om het nodeloze wachten tegen te gaan. 

kostprijs: per rit wordt 1,00 euro gerekend              

Let wel tijdens de bosklassen vanaf maandag 14 oktober 2019 t.e.m. vrijdag 18 oktober 2019

                                                        en dinsdag 26 mei 2020  t.e.m.vrijdag 29 mei 2020

                     is er geen vervoer voor kleuters en lagere school-kinderen.

                 De minibussen dienen voor alle transport van de leerlingen terplaatse !!

Door allerhande redenen kan het gebeuren dat uw kind(eren) niet moeten worden opgehaald

‘s morgens.  Gelieve dan telefonisch te verwittigen voor 7u.30 ‘s morgens.  (niet later a.u.b.)

0498/929216 van Ann Peel of  in de school 058/23513

Vanaf 1 september 2011 gebeurt het vervoer tijdens de schooluren met een grote door de gemeente.   DIT BESPAART  HEEL WAT TIJD EN ENERGIE  VOOR ONS ALLEN.  

Luizen

Luizen hebben, kan iedereen overkomen!  Als een kind luizen heeft, vragen we de ouders om dit aan de klastitularis of het secretariaat te melden.  Zo kan er een brief meegegeven worden met alle kinderen van de klas waarin tips en de nat-kam-methode beschreven worden.  We vragen dan ook uitdrukkelijk dat alle ouders het haar op aanwezigheid van luizen nakijken!  Door er met z’n allen aan te werken, kan het probleem vlug weggewerkt worden.

Tijdens de maand september en november wordt in de gemeente Nieuwpoort een overkoepelend project georganiseerd.

M

Medicijnen

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

-die is voorgeschreven door een arts én:

-die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

   De ouders bezorgen de school een document met:

 • de naam van het kind;
 • de datum;
 • de naam van het medicament;
 • de dosering;
 • de wijze van bewaren;
 • de wijze van toediening;
 • de frequentie;
 • de duur van de behandeling.

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

N

Naschoolse opvang in de school

Het schoolbestuur richt een voor- en naschoolse opvang in in de school.  Dit ’s morgens vanaf 7u tot 8u15 en ’s avonds vanaf 16u30 tot 18u  op vrijdag tot 17u30.  Deze opvang kost € 0,50 per half uur.    (beslissing schepencollege juli 2014)

De kinderen van de lagere school kunnen en mogen hun huiswerk maken onder begeleiding van de mensen van de opvang.

Op woensdagmiddag is er ’s middags GEEN opvang voorzien in de school.   De kinderen kunnen wel mee met de grote bus tot aan de jeugddienst ‘De Panger’. (mits betaling € 1,00 / rit)

’s Morgens zullen Fabienne en Micheline Vosté de opvang waarnemen en ’s avonds Fabienne Portier.  

De betalingen gebeuren via de factuur (gemeente) op het einde van de maand.

Indien uw kind onverwachts moet blijven in de opvang kan dit telefonisch worden gemeld op het schoolnummer 058/235134 voor 15u30. 

KINDEROPVANG na de SCHOOL in het jeugdcentrum te Nieuwpoort

De Jeugddienst van Nieuwpoort richt gedurende het schooljaar kinderopvang in het Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan Nieuwpoort.  (€ 0,50 /half uur) op:

 • woensdag van 11u45-18u
 • vrijdag van 15u-18u

De schoolbus kan uw kind(eren) indien er geen andere vervoersmogelijkheid is, daar afzetten mits betaling van de busritten.  (€1/rit/lln)

O

Onkosten basisonderwijs  zie schoolreglement website

Oudercontact:   Geplande oudercontacten:

 • • voor alle lln zijn er 2 besprekingen met de ouders voorzien
 • • naar aanleiding van een Multi-Disciplinair-Overleg (MDO) kan er ook contact worden

                       opgenomen door de school met de ouders.

Ouderraad:  

Jarenlang  bezit onze school een dynamische ouderraad.

Ouders die wensen deel uit te maken van de ouderraad verwittigen ofwel de voorzitter of de directeur van de school. 

samenstelling:  

voorzitter : Vicky Thieren - Arnoys                          secretaris : Charlotte Debal - Wuestenberg

leden :   Fam. Arnoys, Fam. Bogaerts, Fam. Dalle, Fam. Dansercoer, Fam. Delahaye, Fam Eeckhout - Declerck, Fam. Lemoine,  Fam, Govers, Fan. Popelier, Fam. Sarrazyn, Fam. Van den Bossche,  Fam Vanwelsenaers, Fam.Wackenier (blijft 1 jaar ondersteunen), Juf. Ann

P

Parkeren

Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, parkeren hun auto op de voorziene parkeerplaatsen.  De politie vraagt met aandrang om niet op de voetpaden te parkeren.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking.

De kinderen moeten op de speelplaats worden afgehaald.

Pesten

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen.

Wij  vragen om pestgedrag STEEDS te melden op school.

Problemen,vragen of klachten

Wij zijn ervan overtuigd dat u als ouder soms met vragen zit.  Of dat er zich tussen de kinderen problemen voordoen…

Laat problemen of vragen nooit onopgelost en wacht zeker niet te lang om erover te praten met de betrokken personen.

U kan altijd bij de directie terecht.  Ook de leerkrachten zullen u graag helpen: voor het begin of na de lesuren, een notitie in de agenda, een afspraak maken, …

R

Rapport

Er zijn twee grote proefwerkenperiodes: halfweg januari en eind juni.  Tijdens deze examens worden alle domeinen geëvalueerd.  Na de periode is er een oudercontact waarbij de toetsen ingekeken kunnen worden en er een evaluatie gegeven wordt.  Een concrete regeling en uitnodiging volgt.

Daarnaast is er op zeer regelmatige basis een rapport/evaluatie waarbij niet noodzakelijk alle domeinen geëvalueerd worden.  De leerlingen krijgen het rapport mee naar huis.  Wij vragen om dit te ondertekenen.  Het is altijd mogelijk om met de leerkracht hierover een gesprek te hebben bij eventuele problemen / vragen.

Rekening

          Alle betalingen van de school worden gefactureerd. (vervoer, middagmalen, opvang, zwemgelden)

          Uitzondering abonnementen van jeugdlectuur /schoolfoto’s.

            Deze factuur wordt op het einde van de maand opgemaakt en meegegeven met de kinderen.  

          Overschrijven :   BE91 0971 3272 3076 stadsbestuur Nieuwpoort

Maandelijks ontvangt u via het agenda van uw kind een gedetailleerde schoolfactuur van de voorbije periode.  De gemeente houdt rekening met een betalingstermijn van 30 dagen.  De factuur staat op naam van de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

De gemeente stuurt na overschrijding van de uiterste betalingsdatum een herinnering/een aangetekende brief.  De kosten per post voor de aangetekende brief bedragen € 13,00.

De volgende maand kan GEEN warme maaltijd aangeboden worden indien de factuur niet betaald werd.

Bij niet-betaling worden onbetaalde facturen overgemaakt aan gerechtsdeurwaarder Van         Nieuwenhuyse uit Veurne.

Met vragen of problemen ivm de facturen kan je steeds tijdens de voormiddag terecht bij de administratie - Sonja (058/235134 op de school)

S

Schoolagenda

            De leerlingen hebben een schoolagenda waarin de taken en de lessen genoteerd

worden.  Vanaf het eerste leerjaar leren de kinderen een agenda te hanteren.  Ze leren deze afspraken ook op te volgen.  Ook de leerkracht geeft via de schoolagenda indien nodig allerlei info omtrent activiteiten.  Wil de agenda elke dag nazien en ondertekenen.

Het is als ouder belangrijk dat u niet enkel vlug een handtekening plaatst, maar ook eens controleert of de geplande taken ook degelijk uitgevoerd zijn.

Vergeet niet: controle en aandacht van papa of mama zijn een aanmoediging voor de kinderen.

Als ouder mag u gerust gebruik maken van de schoolagenda om eventuele vragen of bemerkingen te noteren.

Schoolbestuur

            Onze school is een basisschool (kleuter- en lagere school) die behoort tot het officieel

            gesubsidieerd onderwijs.

           Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van de stad Nieuwpoort.

           Schoolbestuur: gemeentebestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tel: 058/224422                                                

           Burgemeester: Geert Vanden Broucke 

           Schepen van Onderwijs is de Heer Bert Gunst.

Scholengemeenschap

Op 1 september 2005 ging de scholengemeenschap ‘Strand &Polder’, waar onze school deel van uitmaakt, officieel van start. Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de gemeentescholen van acht gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. Aan het hoofd staat een coördinerend directeur die op regelmatige basis samenkomt met de respectievelijke directeurs van deze scholen. Personeelsgebonden materie en pedagogisch-didactische onderwerpen staan op de agenda en worden met iedereen besproken.

Piet Demonie treedt op als coördinerend directeur (CODI) van de scholengemeenschap ‘Strand en Polder’, Vrijheidsstraat 1 te 8470 Snaaskerke.

Voorzitter van het beheerscomité: Marc De Keyrel.

Schoolreglement  (laatste versie september 2019)

Het is altijd mogelijk om een papieren versie van het schoolreglement op het secretariaat te bekomen. Het volledig schoolreglement is ook via de website raadpleegbaar www.depagaaier.be

Schooltoelage

De schooltoelage kan ouders helpen om de kosten van de maximumfactuur en de basisuitrusting mee te helpen betalen.  De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.studietoelagen.be.

Het Sociaal huis Astridlaan 103  te Nieuwpoort helpt u zeker verder met alle vragen hieromtrent. Vraag naar Ilse Cranskens of Ilona Evrard.

T

Te laat

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de ouders en maken ze afspraken.

Turnen

KLEUTER:

Alle kleuters worden op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag met de bus vervoerd naar  de stedelijke sportzaal te Nieuwpoort om te turnen. 

Mogen we ook vragen dat elke kleuter een paar witte turnpantoffels/sportschoenen (zonder veters-geen donkere zolen) (naam erin) zou meebrengen. Deze turnpantoffels blijven gedurende het schooljaar op de school.

We vragen tevens om op dinsdag en woensdag gemakkelijke kledij (training – legging,....) aan te trekken.  Dit voor de veiligheid van uw kleuter!

Zorg dat de ‘tweede kleuters’ op dinsdagmiddag stipt om 13u op school zijn en de ‘derde kleuters’ elke woensdag 8u40 aanwezig zijn op de school, de bus vertrekt stipt om 8u45.

Gedurende de tweede trimester wordt met de derde kleuterklas aan watergewenning gedaan in het zwembad tijdens het uur LO.  (brief volgt afzonderlijk)  De gemeente neemt een gedeelte van de kosten op zich.  Daarnaast moeten wij € 1 /zwembeurt aanrekenen op de factuur van maart of april.

LAGER:

De turnlessen gaan door in de sporthal (stadspark) van Nieuwpoort.

turnkledij :    -  VERPLICHT SPORTSCHOENEN of tennissloffen

                       (uitsluitend voor turnen/ geen zwarte zolen)+sokken

                    -  zwarte korte turnbroek

                    -  groene T-shirt met embleem van de school erop

De zwarte broek en het T-shirt kunnen in de school worden aangeschaft voor  12,00 euro voor het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen.

De ouderraad komt tussen voor de helft van de kosten. 

Bij aankoop of verlies kost een broek of T-shirt  6,50 euro

De turnlessen gaan door op dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. 

            dinsdagnamiddag : 1+2 B   1+2 A    3 lj   

         vrijdagvoormiddag:  4lj      5 lj       6 lj

U

Uurregeling de lessen vangen aan om 8u.45 en eindigen :

        maandagmorgen om 11u.55    dinsdagmorgen om 11u.55

         woensdagmorgen om 11u.30

         donderdagmorgen om 11u.55    vrijdagmorgen om 11u.55  

  namiddag :

         de lessen starten om 13u. 15 en eindigen om 16u.       opgelet!  vrijdagnamiddag einde  om 15u.

V

Verjaardagen (vrijblijvend)

            Veel kinderen trakteren de klasgenootjes als ze jarig zijn.

Mogen wij vragen om deze traktaties sober te houden.  Het is het gebaar dat telt en niet de grootte of de hoeveelheid.  Denk misschien ook eens aan een stuk fruit of een zelfgebakken cake of boekje voor de klas.

Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

De school stelt fluohesjes ter beschikking voor elk kind van de school.  DIT FLUOHESJE WORDT ELKE DAG GEDRAGEN. Tijdens de dag is het fluohesje op school aanwezig (schooltas of aan de kapstok) zodat het bij een klasuitstap/rit bus gedragen kan worden.

Het dragen van een fietshelm wordt sterk aanbevolen.

Regelmatig wordt er naast de reguliere verkeerslessen ook in samenwerking met de preventiedienst lessen in fietsvaardigheid, veilig gedrag als voetganger,… georganiseerd.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

Mogen we met aandrang vragen om de rijbaan voor de schoolpoort  zo weinig mogelijk te gebruiken.  Dit om de veiligheid van iedereen.

Let op: De snelheidsbeperking op het dorpsplein is 30 km/u.

ALLE FIETSERS ZIJN VERPLICHT EEN FLUOJAS/ FLUO TASHOESJE TE DRAGEN (krijgen ze op de school)  + liefst een helm   

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, juwelen, …)

De school dringt er op aan om persoonlijke zaken zoals sportgerief, schooltas, geldbeugel, brooddozen en vooral kledij van naam te voorzien of er in elk geval een duidelijke herkenning op aan te brengen.

Indien het kind toch iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds op school terecht om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

Vrije dagen en vakantiekalender 2019-2020

 •         aanvang van het schooljaar op maandag 2 september 2019 BBQ   
 •         van maandag 28 oktober t.e.m. vrijdag 1 november 2019: herfstvakantie
 •         maandag 11 november 2019: wapenstilstand (vrijaf)
 •         van maandag 23 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 : kerstvakantie
 •         van maandag 24 februari 2020 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020: krokusvakantie
 •         van maandag 6 april 2020 t.e.m. vrijdag 17 april 2020 : paasvakantie
 •         vrijdag 1 mei 2020: feest van de arbeid (vrijaf)
 •         donderdag 21 mei + vrijdag 22 mei 2020: Hemelvaart
 •         maandag 1 juni 2020 : pinkstermaandag
 •         dinsdag 30 juni 2020 (om 12u):  einde schooljaar

facultatieve verlofdagen(vrijaf voor iedereen)

      woensdag 29 april 2020 en donderdag 30 april 2020

       woensdag 20 mei 2020

pedagogische studiedagen (vrijaf voor de kinderen)          

dag 1:    woensdag  2 oktober 2019 eigen  werkdag  (doelen kleuter koppelen aan LVS – lager rapportering)

dag 2: woensdag 27 november 2019   STEM (SG)

dag 3 :  woensdag  1 april 2020  (dag rond KIVA)

ACTIVITEITENKALENDER

LET OP:          BOSKLASSEN VERDELING GROEPEN:

Reservatie volgend schooljaar:

5-6 lj : maandag 14  oktober 2019 tot en  met vrijdag 18 oktober 2019

3-4  lj:  dinsdag 26 mei  2020  t.e.m. vrijdag 29 mei 2020  

 •         donderdag 29 augustus 2019 (17u-18u): Open klasmoment
 •         maandag 2 september 2019 BBQ voor alle lln
 •         zondag 15 september 2019: gezinsfietstocht (vriendenkring)
 •         donderdag 26 september 2019: veldloop
 •         bosklassen: 5 - 6 leerjaar:

                       maandag  14 oktober 2019 – vrijdag  18 oktober 2019

 •          donderdag 24 oktober 2019: kleuterboemeldag (2-3 kl) 
 •          vrijdagnamiddag 15 november 2019: grootoudersfeest
 •         dinsdag 19 november 2019: swimmathon zwembad Nieuwpoort (3-4-5-6 lj)
 •         vrijdagavond 22 november 2019: kaarting (ouderraad)   
 •         woensdag voormiddag 4 december 2019: Sint en Piet
 •         donderdag 19 december 2019: wintermarkt
 •         zondag 26 januari 2020: ontbijt (ouderraad – leerkrachten)
 •         woensdag 29 januari 2020 : gezond ontbijt voor alle kinderen op school
 •         donderdag 30 januari 2020: oudercontact (na proefwerken 1ste semester)
 •         vrijdagavond 6 maart 2020 : bingo - en tombola avond ( leerkrachten)
 •         vrijdagavond vrijdag 20 maart 2020: disney - festival (ouderraad)
 •         zaterdag 25 april 2020 : SCHOOLFEEST + eetfestijn (leerkrachten - ouderraad)   GEWIJZIGD !!!
 •         dinsdag 5 mei 2019 : sportdag lagere afdeling
 •         zaterdag 9 mei 2020: lentefeest 6 jarigen voormiddag – casino Koksijde
 •         zaterdag 16 mei 2020: H. Vormsel om 15u
 •         Bosklassen 3 -4  leerjaar

                         dinsdag 26 mei 2020  t.e.m. vrijdag 29 mei 2020

 •         zaterdag 30 mei 2020: lentefeest 12 jarigen voormiddag – casino Koksijde
 •         zaterdag 30 mei 2020: Eerste Communie om 11u
 •         donderdagavond 25 juni 2020 : oudercontact (na proefwerken 2de semester)
 •         vrijdag 26 juni 2020 van 19u - 22u:kinderfuif (ouderraad)
 •         dinsdag 30 juni 2020: einde schooljaar om 12u

W

Website

            www.depagaaier.be

Weekpakket

          Uw kind/eren werken aan het WP (weekpakket)  Dit zijn de bundeltjes die per week worden gemaakt, verbeterd en naverbeterd  van zowel taal als rekenen.  Dit omvat de basisleerstof per week.  Bij kinderen met extra zorg kan daar aan gewijzigd of geschrapt worden na overleg met de lkr, lln en ouders.   Indien uw kind klaar is met het WP wordt er verdieping/extra taak aangeboden.

Z

Zwemmen

Het zwemmen gebeurt tweewekelijks op maandagnamiddag in het Nieuwpoortse zwembad.

De zwemregeling wordt meegedeeld in de agenda.

De gemeente komt elk jaar gedeeltelijk financieel tussen voor de zwembeurten. 

Onze school vraagt eenmaal per jaar een bijdrage voor de ingang van het zwembad (vanaf tweede leerjaar) = € 15 (wordt in november aangerekend op de factuur voor 2de tot het 6de leerjaar)

Het eerste leerjaar krijgt dit gratis van de gemeente zodat de eindtermen kunnen behaald worden.  

De meisjes dragen een zwempak, de jongens dragen een zwembroek GEEN SHORT!   badmuts + twee handdoeken

Iedere leerling is verplicht een badmuts te dragen bij het zwemmen.  

Alle leerlingen moeten een kwaliteitsbadmuts aanschaffen in de school voor 6,00 euro.  (eerste aankoop)

Bij verlies of schade kan een nieuwe worden aangeschaft.   Deze kwaliteitsbadmutsen hebben we ingevoerd voor het gemak van de kinderen zelf. De kinderen krijgen volgens hun vorderingen in het zwemmen een bepaalde kleur van badmuts.   (rood= niet zwemmer, wit= nog niet volledig ‘watervast’, geel= zwemmer)

Mogen wij ook vragen zoveel mogelijk schoenen zonder veters en geen kousenbroeken te dragen op maandag vooral voor de leerlingen van de eerste graad.

 (Dit bespaart de lkr. en de zwemmoeders heel wat werk bij de hulp die ze bieden tijdens het uit- en aankleden!)

Geef zowel het turn -  als het zwemgerief mee in een zakje met de naam erop (buitenzijde) of hang een herkenbaar teken aan de zak!     Velen hebben een gelijke sportzak bij!

Leerlingen moeten na het zwemmen (tijdens de wintermaanden) een vest, muts of kap dragen.

Indien je het zwem – of turnpak vergeet, meld je dit aan de leerkracht. Dan krijg je het nodige van de school indien dit voorradig is.

JEUGDLECTUUR

Zich abonneren op jeugdlectuur kan uw kind stimuleren tot lezen ! Deze lectuur bieden we vrijblijvend aan. 

prijzen :

KLEUTER: 

 •        voor de driejarigen en minder (eerste kleuterklas)

                                                 DOREMINI + Kid’i   jaarabonnement : 36,00 euro

 •       voor de vier- en vijfjarigen en minder (tweede kleuterklas)

                                                 DOREMIX + Kid’i   jaarabonnement : 36,00 euro

 •      voor de vijf- en zesjarigen (derde kleuterklas)

                                                 DOREMI+ Kid’i   jaarabonnement : 36,00 euro

LEESBEESTJE + CD: voor de allerkleinsten (jaarabonnement +  prentenboeken + CD): 24,00 euro

LEESKNUFFEL + kid’i: 2-3 kleuter (jaarabonnement +  prentenboeken + CD): 39,00 euro

LAGER:

 •       voor het eerste en tweede leerjaar (eerste graad)

                                       ZONNEKIND  jaarabonnement : 39,00 euro

 •       voor het derde en vierde leerjaar ( tweede graad)

                                      ZONNESTRAAL jaarabonnement : 39,00 euro

 •       voor het vijfde en zesde leerjaar (derde graad)

                                       ZONNELAND  jaarabonnement : 39,00 euro

 •         voor het eerste en tweede leerjaar (eerste graad)

LEESPAS  NIEUW (1 lj) jaarabonnement: 30,00 euro                                                                                 Robbe en Bas (2lj)   jaarabonnement (leesboekjes) : 30,00 euro

 •         voor het derde en vierde leerjaar (tweede graad)

                            LEESKRIEBEL   jaarabonnement leesboekjes) : 30,00 euro 

 •        voor de leerlingen vanaf het vijfde - zesde leerjaar :

                             VLAAMSE FILMPJES   jaarabonnement ( leesboekjes): 31,00 euro

Indien je interesse hebt, gelieve tijdens de komende dagen, en dit ten laatste op 16 septemberCASH geld mee te geven of over te schrijven op BE18 0682 0511 0365 (LET OP schoolrekening niet naar de gemeenterekening!)  SAMEN met het bestelstrookje dat in deze  brochure.  (duidelijk naam lln + naam boekje noteren.)

Dit bedrag kan niet gefactureerd worden gelet we vroegtijdig moeten bestellen bij AVERBODE.

In de loop van het schooljaar komen er dan nog andere jeugdboeken uit. (Kerst – Pasen – vakantie)   (7,00 euro /boek)  Daarover later meer info!