Schoolreglement

 

Gewoon Basisonderwijs

 

GEMEENTESCHOOL DE PAGAAIER

 

 

 


versie mei 2018

 

1. Beginselverklaring   neutraliteit

Beginselverklaring neutraliteit
van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend. Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.

Wettelijk kader

Open voor iedereen
Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’.

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind
Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind.

Democratisch burgerschap versterken
Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische samenleving.

Actief pluralisme

Verbondenheid stimuleren
Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.

Diversiteit erkennen en respecteren
Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen.

Diversiteit als meerwaarde benutten
Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.

Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst

Lokale verankering
Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.

Wereldburgerschap
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering.

Duurzaamheid
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun aanbod en in hun manier van werken.

 

 

 

2. Schoolreglement

   gewoon basisonderwijs

Inhoud

 

Hoofdstuk 1.............. Algemene bepalingen.....................................................................................

Hoofdstuk 2.............. Engagementsverklaring..................................................................................

Hoofdstuk 3.............. Sponsoring....................................................................................................

Hoofdstuk 4               Kostenbeheersing……………………………………………………………………….

Hoofdstuk 5              Extra-murosactiviteiten..................................................................................

Hoofdstuk 6.............. Huiswerk, agenda’s, evaluatie ,rapporten en schoolloopbaan............................

Hoofdstuk 7.............. Afwezigheden en te laat komen.......................................................................

Hoofdstuk 8.............. Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting    

Hoofdstuk 9.............. Getuigschrift basisonderwijs...........................................................................

Hoofdstuk 10............ Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs...........................................

Hoofdstuk 11             Schoolraad,ouderraad en leerlingenraad

Hoofdstuk 12             Leerlingengegevens en privacy

Hoofdstuk 13               Absoluut en permanent algemeen rookverbod …

 


Hoofdstuk 1      Algemene Bepalingen

Artikel 1

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het schoolbestuur anderzijds.

Artikel 2

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, e-mail, …) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking.

 

Artikel 3

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

 

Artikel 4

Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

 

         Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs.

 

         Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.

 

         Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 

         Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool.

 

         Regelmatige leerling:

 

-       voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af

-       is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een ziekenhuisschool (type 5)

-       is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig beschouwd)

 

             6°        Toelatingsvoorwaarden:

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:

-       de eerste schooldag na de zomervakantie;

-       de eerste schooldag na de herfstvakantie;

-       de eerste schooldag na de kerstvakantie;

-       de eerste schooldag van februari;

-       de eerste schooldag na de krokusvakantie;

-       de eerste schooldag na de paasvakantie;

-       de eerste schooldag na Hemelvaart.

  

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

 

Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs      

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

 

Uitzonderingen:

-       Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier.

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

 

-       Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

 

                  

         Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt.

 

           8°         Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de   minderjarige onder hun bewaring hebben.

 

         Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald.

 

10°       School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van de directeur.

 

11°       Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de gemeente, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.

 

12°       Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en personen van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn.

 

13°       Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.

 

             14°      Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties.

Hoofdstuk 2      Engagementsverklaring

Artikel 5

§ 1       Oudercontacten

 

De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen.

De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij.

 

In de infobrochure staan de concrete data.

 

§ 2       Voldoende aanwezigheid

 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt.

 

§ 3       Deelnemen aan individuele begeleiding

 

Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school.

De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.

 

§ 4       Nederlands is de onderwijstaal van de school.

           

Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.

Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken.

 

Hoofdstuk 3      Sponsoring

Artikel 6

§ 1       De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld.

 

§ 2       Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden.

 

§ 3       Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten en na overleg in de schoolraad.

 

§ 4       De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

 

§ 5       De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien:

 

         deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;

         deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

 

§ 6       In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

 

Hoofdstuk 4      Kostenbeheersing

 

Artikel 7

§ 1 Kosteloos

            Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.

            De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school. Als ze gebruikt worden voor huistaken, gelden volgende afspraken: als door oneigenlijk gebruik, nalatigheid en/of slordigheid materialen die de school ter beschikking stelt verdwijnen, vernield geraken, stuk gaan of niet langer kunnen worden gebruikt, kan de school aan de ouders de kostprijs aanrekenen of verlangen in te staan voor de vervanging ervan.

 

Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

 

 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, …

Constructiemateriaal

 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, …

 

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software

 

 

ICT-materiaal

 

Computers, Ipads inclusief internet, tv, radio, telefoon,…

 

Informatiebronnen

 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, …

 

Kinderliteratuur

 

Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, …

 

Knutselmateriaal

 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, …

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, …

 

Meetmateriaal

Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, …

 

Multimediamateriaal

 

Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, dvd-speler, …

 

Muziekinstrumenten

Trommels, fluiten, …

 

Planningsmateriaal

 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, …

 

Schrijfgerief

 

Potlood, pen, …

Tekengerief

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, …

 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine

 

 

 

 

§ 2       Scherpe maximumfactuur

 

Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.

Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad.

Het gaat over volgende bijdragen :

 1. 1.de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroepde toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen;
 2. 2.de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;
 3. 3.de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten;
 4. 4.de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen;
 5. 5.de aankoopprijs van turn- en zwemkledij;
 6. 6.de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten;
 
 

 

Maximumbijdrage per schooljaar:

Kleuter : 45 euro

Leerling lager onderwijs: 85 euro

De school bezorgt de ouders tijdens het eerste trimester van het schooljaar een overzicht van de activiteiten en materialen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.

 

 

§ 3       Minder scherpe maximumfactuur

 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd

worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad.

           

Deze bijdrage mag maximaal 435 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

 

De school organiseert voor de volgende klas(sen) meerdaagse activiteiten:

De leerlingen van het 1ste ,2de en 3de leerjaar gaan tijdens het voorjaar voor 4 dagen op bosklassen naar de Hoge Venen. De leerlingen van het 4de,5de en 6de leerjaar gaan tijdens het najaar voor 5 dagen op bosklassen naar de Hoge Venen. (max 60euro)

Ouders die omwille van financiële redenen moeilijkheden ervaren hun kind(eren) te laten deelnemen aan meerdaagse uitstappen, kunnen in uitzonderlijke gevallen en na overleg met het team en de ouderraad een halvering van het inschrijvingsgeld bekomen. Ze maken daarvoor een afspraak met de directie.

 

§ 4       Bijdrageregeling

 

De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling:

 

 1. 1.leerlingenvervoer;
 1. buitenschoolse opvang;
 2. maaltijden en dranken;
 3. abonnementen voor tijdschriften;
 4. klasfoto’s;
 5. steunacties.
 6. Stick Kurzweill (bruikleen)
 7. Ukelele (bruikleen/aankopen)

 

De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten niet in haar activiteiten en lessen. Tarieven vindt u terug in de infobrochure.

 

§ 5       Basisuitrusting

De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van de ouders.

 

 1. 1.Vanaf de peuterklas een rugzakje/boekentas – turnpantoffels (wit)
 2. 2.Vanaf de 3de kleuterklas, een zwempak
 3. 3.Vanaf het 1ste leerjaar, een turnbroekje en een turntruitje – badmuts (aan te kopen via de school)
 4. 4.Vanaf het 3de kleuter, een fiets om deel te nemen aan de bewegingslessen

Vanaf het 3de leerjaar, een fiets om zich bij uitstappen te verplaatsen   

                                                                                              

§ 6    Betalingen

 

Maandelijks ontvangt u via het agenda van uw kind een gedetailleerde schoolfactuur van de voorbije periode. De gemeente houdt rekening met een betalingstermijn van 30 dagen. De factuur staat op naam van de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

 

De gemeente stuurt na overschrijding van de uiterste betalingsdatum een aangetekende brief. De kosten per post voor de herinnering bedragen € 11,00.

 

Ouders die omwille van financiële redenen moeilijkheden ervaren om de schoolrekening(en) te betalen, maken binnen de week na ontvangst van de schoolfactuur een afspraak voor gesprek met de directeur.

 

Het schoolbestuur zal na advies van de directeur en in samenspraak met de ouder(s) eventueel oordelen welke van onderstaande afwijkingen kunnen worden toegestaan:

 1. 1.Doorverwijzing naar het sociaal huis
 2. 2.Spreiding van betaling

 

     Bij niet-betaling worden onbetaalde facturen overgemaakt aan gerechtsdeurwaarder Van Nieuwenhuyse uit

     Veurne.

 

Uitstel van betaling wordt in principe niet toegestaan tenzij in uitzonderlijke gevallen en indien de betaling binnen een redelijk termijn kan gebeuren. Een afbetalingsplan kan besproken worden. Indien ouders moeilijkheden ervaren om de schoolfactuur te betalen, maken zij TIJDIG een afspraak met de directeur. De directeur schakelt zijn sociaal netwerk (gemeentelijke financiële dienst, sociaal huis, Pelicano,…) in dat de vraag van de ouders verder onderzoekt.

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van de kinderen. Die regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school.

De school hoeft geen gesplitste facturen te maken. Als ouders het wensen, krijgen ze beiden een identieke schoolrekening. Beide ouders blijven elk het resterende bedrag verschuldigd, tot de rekening betaald is.

Hoofdstuk 5      Extra-murosactiviteiten

 

Artikel 8

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.

De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma.

De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten.

Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school.

Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen voorziet de school een aangepast programma.

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.

           

Hoofdstuk 6      Huiswerk, agenda’s, rapporten,   evaluatie en schoolloopbaan

 

Artikel 9           Huiswerk

 

Het schoolteam staat er volledig op dat huiswerk wordt gegeven in alle klassen. Dit enerzijds om het leerproces van de kinderen te verlengen en anderzijds om de brug tussen wat het kind leert op school te duiden bij de ouders.

Door een doordacht uitgeschreven huiswerkbeleid zorgen we voor goeie contacten bij zowel kinderen, ouders of leerkrachten.

Wij streven heel wat doelstellingen na wanneer de kinderen een huistaak krijgen. We beseffen maar al te goed dat niet alle kinderen gelijk zijn. De diversiteit van een klasgroep is zeer groot.   Wij willen zeker rekening houden met de individuele verschillen. Daardoor zijn we soms genoodzaakt om de huistaak te differentiëren. Omgekeerd betekent het niet dat alle huistaken moeten aangepast worden.

Gezien het takensysteem in de school zijn we op sommige dagen ‘vastgeankerd ‘ aan een bepaalde huistaak. Ook daar proberen we wanneer nodig individueel bij te passen.

Naast het vastgebruikte rooster van huistaak per graad kan er zeker al naar gelang het project van WO/muzische vorming waarrond wordt gewerkt een uitbreiding van een huistaak gegeven worden. Dit kan van opzoekingswerk, interview,…. doe-oefeningen, tot creatieve opdracht gaan.

Bij het maken van het huiswerk beogen wij het leerproces bij de kinderen verder te ontwikkelen. Vandaar dat er heel wat verwachtingen aan een huistaak gekoppeld zijn.

 

Daarbij gaan doelstellingen zoals het leerproces, de leer- en werkhouding voorop!

Doelstellingen:

- signaalfunctie: dit is als het ware ‘een tonen’ aan de ouders en zichzelf van wat de lln. reeds

geleerd en geoefend hebben in de klas.

- gewoontevorming:

de lln. hebben een vast patroon (op bepaalde dagen van de week) om een

huistaak te plannen en te maken. Het is belangrijk om deze vaste structuur te geven aan lln.

- leren plannen:

   Het is gezien ons schoolsysteem zeer belangrijk dat de lln. zelfstandig leren plannen.

   Bij het huiswerk kunnen ze dit zeker bij hun pakket wiskunde oefeningen (naargelang het

   leerjaar: T/tafels, CR/cijferen, HH/hoofdrekenen,…). We streven ernaar dat de lln. bij zichzelf een zelfstandige

   werkhouding en oplossingsstrategie ontwikkelen.

- vastzetting van wat in de klas werd geleerd:

   We kiezen huistaken die een herkenning oproepen van de leerstof in de klas. Zeker kan er een

denkertje of uitdieping worden voorzien voor de lln. die dit zelfstandig aan kunnen. Ook hier

   moet de klaslkr. differentiëren.

- zelfstandig, op eigen tempo leren werken:

   Het is een noodzaak dat de lln. een tempo bereiken om een taak af te handelen. Weliswaar lukt

   dit niet bij iedereen om binnen dezelfde tijd de taak af te hebben. Dit zowel bij schrijftaken

   (kopieerwerk,cijferoefeningen of invulblaadjes) als bij leertaken. Probeer daarom bij elk kind

   de juiste manier te ontdekken om dit tempo te ontwikkelen. Iedereen is zo divers!

- verwerven van studievaardigheden:

   de lln. leren zelf plannen, gebruiken een oplossingsstrategie , leren zelfstandig leren, en

   proberen zichzelf ook af en toe te evalueren na het maken van de huistaak. Deze laatste

   doelstelling moet zeker worden geoefend.

Wat verwachten we van u als ouder? de gouden regels!

1. Zorg in de eerste plaats voor goede omstandigheden om de huistaak te maken:

     rustige sfeer, vaste plaats en al dan niet een vast tijdstip, een nette tafel,…

2. Probeer een positieve ingesteldheid uit te stralen ten aanzien van de

     huistaak.

3. Spoor het kind aan om ZELF te starten met het huiswerk.

4. Moedig je kind aan om netjes en verzorgd te werken.

5. Overloop bij aanvang van het huiswerk samen met het kind de taken in de

     schoolagenda. Laat dan het kind zelfstandig aan de slag gaan, maar blijf zeker in

     de buurt; geef je kind af en toe een schouderklopje

6. Kijk of het uw kind lukt, maar leg niet nog eens alles uit

7. Indien het huiswerk moeilijk verloopt of er zijn problemen – noteer dan iets in het

     agenda of op een blaadje. Dan kan de volgende dag nog eens geholpen worden

     door de klasleerkracht.

8.   Luister mee als het kind hardop leest en stuur bij indien nodig.

9.   Vraag de leertaak ook eens op ter controle.

10. Laat je kind daarna ontspannen….   HOERA!   Ik ben al klaar met alles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel schema huiswerkplanning + taken per leerjaar/graad.

Huistaak

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1ste klas

10 à 15min.

lezen

10 à 15min lezen

10 à 15min

lezen

-

10 à 15min Lezen/schrijftaak

2de klas

15 min.

leeswerk

15 min.

maakwerk

15 min.

tafels

-

30 min.

Lezen – SP

Tafelkaarten - T

2de graad

30 min.

maakwerk

 

30 min.

maakwerk

leerwerk

30 min

maakwerk

leerwerk

 

60 min

SPv - WS

Gcr

lezen les

3de graad

45-60 min.

CR

HH/GABLA maken

Bloon

 

*

45-60 min.

CR

HH/GABLA verbeteren

Bloon

*

45-60 min.

CR

HH/GABLA verbeteren

 

*

 

*

45-60 min.

CR - HH/GABLA maken

       Bloon

 

*

 

* steeds mogelijk om toets/taak/les voor te bereiden

In het tweede leerjaar kan de huistaak van rekenen en taal zelfstandig gepland worden vanaf vrijdag tot woensdag.

In de tweede graad en derde graad is er een mogelijkheid om de huistaken zelfstandig te plannen verspreid over de week.

 

Artikel 10          Agenda

 

In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. Dit schrift gaat minstens wekelijks mee naar huis en is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders.
Vanaf het eerste leerjaar van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor lln/ouders dagelijks genoteerd.
De ouders ondertekenen dagelijks de schoolagenda of het heen-en-weerschrift.

In de agenda worden genoteerd:

 1. 1.Materiaal dat meegebracht moet worden
 2. 2.Uitstappen
 3. 3.Mededelingen aan de leerkracht of aan de ouders
 4. 4.Een vraag naar informatie of naar overleg
 5. 5.Taken en/of toetsen

 

Vertrouwelijke informatie of informatie die een zekere discretie vergt, wordt onder gesloten omslag via de agenda meegegeven. Dit wordt in de agenda genoteerd.

 

 

 

Artikel 11          Evaluatie en rapport

    

Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar.

Wekelijkse evaluatie:

De leerlingen krijgen elke school week een schriftelijke neerslag van hun behaalde resultaten van taal en rekenen en vanaf het 5de lj ook voor Frans. Er worden geen gemiddelden genoteerd. Reeds vanaf het eerste leerljaar is er ook een luik voor zelfevaluatie voorzien.

Indien een leerling het normale traject niet volgt kan het gebeuren dat er geen weekrapport wordt geschreven. Dit wordt steeds met de ouders en /of CLB besproken.

Evaluatie per semester:

Het rapport is de neerslag van de resultaten van observaties en toetsen, aangevuld met tips en suggesties. Rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van het kind worden kennis, vaardigheden en attitudes geëvalueerd. Het rapport heeft als doel op een motiverende wijze het onderwijsleerproces te ondersteunen. In tweede instantie heeft het ook een eindbeoordelingsfunctie.

Tijdens de maand januari en juni vinden proefwerken plaats. Die evalueren hoe de leerstof van de voorbije maanden kan worden toegepast binnen een groter geheel. Het rapport wordt aangevuld met een evaluatie van de muzische vaardigheden, de leer- & werkhouding en de attitudes van het kind.

Daaraan gekoppeld zijn twee oudercontacten. Eén na het eerste semester en één op het einde van het school. De bespreking licht de verdere context en genomen acties toe. U kunt steeds afspreken met de klastitularis voor verdere toelichting.

 

 

Artikel 12         Schoolloopbaan

 

 

§ 1       Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de eindbeslissing inzake:

-       de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB;

-       een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB

-       het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en toelichting bij het gunstig advies van de klassenraad en het advies van het CLB.

§ 2       Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht van de ouders.

 

§ 3     In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of versnellen van de leerling,

Een school die beslist het leerproces van een leerling te onderbreken door deze leerling het aanbod van het afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals te laten volgen, neemt deze beslissing na overleg met het CLB. De beslissing wordt aan de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. In het leerlingendossier bewaart de school de adviezen van de klassenraad en het CLB en/of het bewijsstuk waaruit blijkt dat ouders kennis hebben genomen en toelichting hebben gekregen bij het advies van de klassenraad en CLB.

 

 

Hoofdstuk 7      Afwezigheden en te laat komen

 

Artikel 13         Afwezigheden

 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan.

 

Afwezigheden worden telefonisch meegedeeld aan de directeur of het schoolsecretariaat, bij voorkeur voor de start van de schooldag.

….

 

§ 1        Kleuteronderwijs


Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.

Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

 

§ 2        Lager onderwijs

 

  Afwezigheid wegens ziekte:

                          

a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

 

b) een medisch attest:

 

-       als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben ingediend;

-       bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;

 

 

  Afwezigheid van rechtswege:

 

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.
Het gaat om volgende gevallen:

-       het bijwonen van een familieraad;

-       het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling;

-       de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

-       het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;

-       de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

-       het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.

-       het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar.

 

 

  Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:

 

Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

  Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking:


In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen.
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.

  Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie:


Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:

-      een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

-      een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;

-      een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

-      een akkoord van de directie.

 

 

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

 

a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:

-       een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

-       een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

-       een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders;

-       een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

 

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

 

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.

 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat:

-        een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

-        een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders;

-        een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;

-        een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3).

 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

 

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

 

7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting :

 

Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar is ,is een gewettigde afwezigheid.

 

§ 3        Problematische afwezigheden


Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder
§ 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd.

In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf vijf halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking met de school.

 

Artikel 14 Te laat komen

 

 

§ 1       Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, wordt door de ouders begeleid en meldt zich bij de directeur/administratief medewerker.

             De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de zorgcoördinator/leerkracht/directeur. Ze maken hierover afspraken.

 

§ 2       In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school   voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.

 

Hoofdstuk 8      Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting

 

Artikel 15         Leefregels

 

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven.

De afspraken werden opgenomen in de infobundel die u kreeg bij de inschrijving. Deze afspraken worden ook overlopen met uw kind in de klas of in de school bij de aanvang van het schooljaar.

 

 

 

Artikel 16         Schending van de leefregels en ordemaatregelen

§ 1       Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen.

 

§ 2       Deze maatregelen kunnen zijn:

-       een mondelinge opmerking;

-       een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders ondertekenen voor gezien;

-       een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien;Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling.
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met een kindgebonden opdracht.

 

§ 3       Meer verregaande maatregelen kunnen zijn:

-     een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur maakt hiervan melding in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor gezien.

 

-     De groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door de ouders ondertekend voor gezien;

 

-     preventieve schorsing :

 

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de school stelt de ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 

§ 4       Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur.
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt.
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en de directeur. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord.
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure.

 

§ 5       Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk.

 

 

Artikel 17         Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen

 

§ 1       Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken.

                        

§ 2       Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling:

-       het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;

-       de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;

-       ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

-       zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan;

-       de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast;

-       de school materiële schade toebrengt.

 

§ 3       Tuchtmaatregelen zijn:

 

Tijdelijke uitsluiting

 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 

Definitieve uitsluiting.

 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving.

 

In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 

§ 4       Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk worden behandeld.

 

§ 5       Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het huidige, vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

 

 

 

Artikel 18         Tuchtprocedure

 

§ 1       De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.          

 

 

§ 2       De directeur volgt daarbij volgende procedure:

 

 

het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft;

 

de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na afspraak.

De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon.

 

Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden.

De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

 

4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie schooldagen aangetekend aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het schoolreglement die hier betrekking op hebben.

 

 

Artikel 19         Tuchtdossier

            Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.

 

            Het tuchtdossier omvat een opsomming van:

- de gedragingen

- de reeds genomen ordemaatregelen;

- de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan;

- de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen;

- het gemotiveerd advies van de klassenraad;

- het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake.

Artikel 20         Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting

§ 1       Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend worden bij het schoolbestuur.

 

            Het beroep:

-      wordt gedateerd en ondertekend

-      vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren.

-      kan aangevuld worden met overtuigingsstukken

§ 2       Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie , opgericht door het schoolbestuur.

 

§ 3       De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van twee externe leden en een delegatie van twee interne leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en schepenen.

 

§ 4       De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden aangeduid

 

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen:

 

1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen;

2° de samenstelling is als volgt:

-       “interne leden”, zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur die de beslissing heeft genomen;

Wordt verstaan onder lid van het schoolbestuur of de school en is dus een intern lid van de beroepscommissie in het gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs:

-      een lid van de gemeenteraad

-      een lid van het college van burgemeester en schepenen

-      (in voorkomend geval) een lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

-      (in voorkomend geval ) een lid van het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf

-      een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd personeelslid aangesteld in de betrokken school :

◦in een ambt van het bestuurspersoneel , het onderwijzend personeel   of het ondersteunend personeel

◦ ongeacht het volume of taakinvulling van de opdracht

◦ ongeacht effectieve prestaties worden geleverd of een vorm van dienstonderbreking / verlofstelsel, terbeschikkingstelling (TBS) of tijdelijk andere opdracht (TAO) loopt

-      een contractueel personeelslid van de betrokken school.

 

-       externe leden”, Elk lid van de beroepscommissie dat geen lid is van het betrokken schoolbestuur én geen lid is van de betrokken school is een extern lid van de beroepscommissie.

Personeelsleden van andere scholen van hetzelfde schoolbestuur (of een ander schoolbestuur) die niet aangesteld zijn in de betrokken school zijn externe leden.

 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, geacht een intern lid te zijn;

b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is;

 

De werking van de beroepscommissie

4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen:

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend;

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;

3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie;

4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven;

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de individuele personeelsleden van het onderwijs;

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement.

 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie.

 

 

§ 5       Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden;

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting,

 

3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

 

 

§ 6     Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd binnen de drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie.

 

§ 7     Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege

         nietig.

§ 8     Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

Hoofdstuk 9      Getuigschrift basisonderwijs

Artikel 21         Het getuigschrift toekennen

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van de klassenraad
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een beroepsprocedure.

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende mate heeft bereikt.


Artikel 22         Het getuigschrift niet toekennen

 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend mee aan de ouders.

 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.

 

Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een overleg vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden.

Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek.

 

De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden.

In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw samenroept.

 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.

 

            Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen . Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.

 

.

Artikel 23         Beroepsprocedure

 

§ 1       Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23 .

            Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend worden bij het schoolbestuur.

 

            Het beroep:

-      wordt gedateerd en ondertekend;

-      vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren;

-      kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;

§ 2       Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur.

 

Het schoolbestuur stelt de beroepscommissie samen, met inachtneming van volgende bepalingen:

de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen;

de samenstelling is als volgt:

-       interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, waaronder alleszins de directeur eventueel aangevuld met een lid van het schoolbestuur

-       externe leden”, zijnde personen die extern zijn aan dat schoolbestuur en extern aan de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken.

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen:

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, geacht een intern lid te zijn;

b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de schoolraad van de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is;

de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe leden aangeduid.

 

Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van de beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen:

elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend;

elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen;

een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie;

een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de klassenraad die het getuigschrift basisonderwijs niet toegekend heeft;

de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van individuele personeelsleden van het onderwijs;

een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement”.

 

 

§ 3       De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep.

            De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli.

 

§ 4       Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot:

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden;

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

                 2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;

                 3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.

 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

 

§ 5   Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht, uiterlijk op 15 september daaropvolgend.

 

          In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van september genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen.

 

§ 6   De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman.
Dit kan geen personeelslid van de school zijn.

Artikel 24

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.

Artikel 25

Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen.

 

Hoofdstuk 10   Onderwijs aan huis en synchroon   internetonderwijs

Artikel 26

§ 1        Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos.

 

§ 2        Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis , synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide.

 

§3         Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn vervuld:

 1. 1.de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig;
 2. 2.de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan.
 3. 3.de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien kilometer.

 

§ 4        De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis , gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld:

 1. 1.dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval;
 2. 2.de vermoedelijke duur van de afwezigheid;
 3. 3.dat het kind niet of minder dan halftijds naar school kan;

Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 6 maanden zal duren.

 

§5         Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken.

            Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was.

 

§6         Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur.

            Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders.

 

§7         Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, de school hervatten, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd .

 

§8        De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur.

 

§9         De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis van een aantal criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de leerling, de ouders, de school en het CLB.

§10       Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.

§11     Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.

§12     Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet:

                         http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken

  

Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad

Artikel 27

 

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:

1° de ouders;

2° het personeel;

3° de lokale gemeenschap

 

De aanduiding van vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad maakt onderdeel uit van overleg binnen de ouderraad. De schoolraad werkt met een eigen agenda en een eigen huishoudelijk reglement. Ze komt gemiddeld twee keer per schooljaar samen.  

 

Artikel 28

 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het moet gaan over ten minste drie ouders.

De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.

 

Mits aanvaarding van het lidmaatschap, kan iedereen lid worden van de ouderraad. De ouderraad komt op regelmatige basis samen. Telkens wordt de agenda vooraf doorgegeven en het verslag genoteerd.

Artikel 29

 

De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar er om vragen.

 

Hoofdstuk 12    Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming

 

Artikel 30

 

Gegevensbescherming en informatieveiligheid

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan.

Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in contact staat met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).

De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.
Over het gebruik van social media in de klas worden afspraken gemaakt.

De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens ontvangen.

Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze adequaat op datalekken.

De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een privacyverklaring die tot doel heeft:

-       de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;

-       vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;

-       de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;

-       de rechten van betrokkene te waarborgen.

De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van het schoolbestuur.

 

Artikel 31

 

Meedelen van leerlingengegevens aan ouders

 

Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

 

Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het schoolbestuur dat bekijkt of toegang kan worden verleend.

Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

 

Artikel 32

Meedelen van leerlingengegevens aan derden

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m.

 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat:

 

1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling;

3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

 

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

 

Artikel 33

 

Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school

De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.

Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.

Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd.

 

 

Hoofdstuk 13    Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media

Art. 34 

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, tablet, laptop, trackers of enige andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school.

Art. 35

Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt genoteerd in de schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel.

Art. 36

Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat ze de privacy van anderen niet kunnen schenden.

Art. 37

Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Art. 38

Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling.

Art. 39

Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten is verboden.

Art. 40

Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden.

Art. 41

Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden.

 

Hoofdstuk 14     Absoluut en permanent algemeen rookverbod

 

Artikel 42

Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (onder andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks,…)

Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.

Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten tijdens extramuros-activiteiten.

 

Bij overtreding van deze bepaling

-       zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit schoolreglement;

-       zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten.