Van A tot Z.... door de school

A

Adres

            Gemeenteschool “ De Pagaaier”

            Sint – Jorisplein 31

8620Nieuwpoort

tel. 058/235134     GSM 0498/929216

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                  www.depagaaier.be

 

 

Afhalen en brengen van de kinderen

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen/afhalen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort /speelplaats.

De kinderen die worden afgehaald, kunnen NOOIT zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand aan de directeur / administratief medewerker / klasleerkracht mee wie het kind mag afhalen.

De schoolingang (boogpoort) moet steeds worden vrijgehouden.

 

Afkortingen weekpakket

       Uw kind/eren zullen vaak gebruik maken van afkortingen 

        (GK= getallenkennis – SP= spelling,… .)  Op het rapport staan er ook heel wat

        afkortingen.   Per leerjaar krijgt u in het begin van het schooljaar de nodige uitleg op

        een lijst.

 

Afwezigheid op school

Wat moet u weten?

 1. 1.Kinderen die meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig zijn moeten een doktersattest voorleggen.
 2. 2.Voor afwezigheden wegens ziekte van minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen moet een verantwoord attest door de ouders voorgelegd worden.

(blauw briefje – in het agenda door de lkr)

 1. 3.Kinderen kunnen slechts vier keer in de loop van een schooljaar van deze tweede regelingVanaf een vijfde periode van afwezigheid is telkens een doktersattest vereist.
 2. 4.Afwezigheden waarbij de ouders familiale omstandigheden wensen in te roepen, moeten VOORAF aangevraagd en toegestaan worden door de directeur.
 3. 5.Afwezigheden om met vakantie te kunnen gaan, mogen niet aanvaardDeze worden als een onwettige afwezigheid aanzien.
 4. 6.Ongewettigde afwezigheden worden vanaf 4 halve dagen doorgegeven aan het CLB.

 

Deze reglementering geldt enkel voor de leerplichtige leerlingen.

Als school verzoeken we om elke afwezigheid van uw kind te melden bij aanvang van de schooldag.

B

Boeken uit de bibliotheek

We bezoeken de bibliotheek maandelijks met de klas. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdig terugbrengen of verlies van de boeken.   

( boek verliezen = factuur betalen door de ouders)

 

Bosklassen

4 + 5 + 6 leerjaar: 

 van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober 2017

 1+ 2 + 3  leerjaar:  

  van dinsdag 24 april tot en met 27 april vrijdag 2018

 

 Busvervoer

Tijdens de schooluren:  

de gemeente verzorgt het vervoer met de grote bus – kosteloos

Voor- en na de schooluren;  enkel wie de school niet kan bereiken met eigen middelen kan toegelaten worden op de bus - € 1,00 /rit

C

            C.L.B. Veurne , Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne       058/311614

Contactpersoon: Mevr. C. Descamps

D

            Drank op school

            -   we drinken op school enkel WATER

            -  Frisdranken (cola, sprite, limonade, …) en energiedranken zijn niet toegelaten tenzij

              er een schoolactiviteit is waar de toelating door het team beslist werd.

E

Eten  

       TRAITEUR CAROLINE

        Albert I – laan 85

        8620  Nieuwpoort

    MIDDAGMALEN + SOEP:

 De middagmalen worden bereid door:

Kostprijs voor een warme maaltijd:

 soep + hoofdgerecht +  water + klein dessert  

leerlingen lagere school:   €   2,70     per week  €  10,80   

                  kleuters:   €   2,40      per week  € 9,60

 Kostprijs soep€   0,70   per week € 2,80

vegetarische maaltijd: € 2,85

Tijdens de week krijgen de kinderen enkele middagen fruit als dessertDe ouderraad/Departement Onderwijs sponsort dit project.  Hartelijk dank!

‘Gelegenheidseters’ moeten zeker de dag zelf (voor 9 u) de maaltijden bestellen in de klas (op de lijst) of melden in het bureau van de school.

Bij het begin van elke nieuwe maand krijgen alle gezinnen het menu, deze is tevens te bekijken op de website.

Leerlingen kunnen ook hun boterhammen en drank meebrengen van thuis.  Dit middagmaal is dan uiteraard kosteloos. Let wel er mag enkel water – melk of yoghurtdrink gedronken worden in de eetzaal voor de ‘boterhammeneters’.

Wanneer een broodje wordt besteld moet dit in het agenda genoteerd worden door een ouder a.u.b.   Er is keuze tussen:   broodje kaas of ham met groenten €3  – broodje préparé / curry met groenten € 3,50 – broodje gezond (enkel groenten)  €2,80

De eerste schooldag en op het einde van het schooljaar is er altijd barbecue voor alle kinderen en leerkrachten.  Op het einde van het schooljaar zijn er de laatste dagen geen warme maaltijden verkrijgbaar en moet iedereen boterhammen meebrengen zodat de afrekening van juni kan gemaakt worden.

Indien de maaltijden niet tijdig worden betaald, wordt na de tweede week overgestapt op boterhammen.

F

Fietsen

Kinderen die met de fiets naar school komen, dragen een fluojas of boekentashesje. (van de school)   + FIETSHELM aub

De lln plaatsen hun fiets in de voorziene fietsenstalling.  Wie met de fiets naar huis gaat, moet wachten tot de lkr teken geeft om zich naar de fietsenstalling te begeven.

Fluo’s

Alle  leerlingen  krijgen een fluo op school.  VERPLICHT AAN AUB!

Wij vragen dat de kinderen de fluo steeds te dragen (ALTIJD IN DE BOEKENTAS OF AAN DE KAPSTOK), zo kan bij een onaangekondigde wandeling of een uitstap/busrit deze fluo ook gedragen worden.

We vragen ook dat de kinderen deze dragen als ze te voet of met de fiets naar school komen of naar huis gaan.

Fruitactie

Ook dit schooljaar heeft de school ingetekend op het fruitproject. 

Iedereen krijgt  over minstens 2 middagen een stuk vers fruit.  Dit wordt een appel, een peer, een kiwi, een mandarijn, …

Het is de bedoeling de kinderen aan te zetten om meer fruit te eten.

Deze actie wordt gedeeltelijk door de ouderraad gedragen. Daarnaast krijgen we een Europese subsidie voor het hele schooljaar. 

Zelf een stuk fruit meebrengen kan  zeker ook.

G

Gsm

         Het gebruik van een gsm wordt op school niet

Toegelaten voor de lln.  Wie een GSM bij heeft kan die afgeven in het bureau of op eigen risico in de

             boekentas laten - afgelgd.

H

Heen-en-weer-schriftje

Alle kleuters krijgen een schriftje dat geregeld meegaat in de schooltas. Hierin wordt alle nodige informatie naar de ouders toe genoteerd / ingekleefd.

De ouders kunnen dit schriftje ook gebruiken om er zelf vragen / belangrijke weetjes in te noteren.

 

Huiswerk

Alle taken worden in de schoolagenda genoteerd.  Sommige opdrachten zijn tegen de volgende dag, andere krijgen meer tijd. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen hun werk leren plannen volgens de beschikbare tijd op een bepaalde dag (training, muziekschool, …)     Gelieve de agenda dagelijks te ondertekenen.

Huiswerkklas:  Op vrijdagavond (15-16u) kan er door de leerlingen van het 5-6de leerjaar huiswerkklas gevolgd worden met juf Ilona (medewerker Triangel gemeente Nieuwpoort)

Vanaf 8 september wordt dit opgestart.  (brief begin schooljaar)

K

Kalender

Een kalender met alle geplande activiteiten wordt met het schoolkrantje meegegeven.  Ook op de website is deze te raadplegen.

 

Keuze levensbeschouwing

            De ouders van de nieuw ingeschreven leerlingen dienen een keuzeformulier in te

vullen i.v.m. de keuze tussen één van de levensbeschouwingen.

 

Alle andere leerlingen kunnen hun vroeger gemaakte keuze wijzigen VOOR 30 juni.  Een formulier hiervoor kan op school verkregen worden.

L

Leerkrachtenteam/leerlingenaantallen

 • Kleuters:

    - peuters + eerste kleuterklas :  4 peuters +  6 kleuters         titularis : Juf. Linda 20/24/ juf Sharon 4/24

    - eerste - tweede kleuterklas : 6 +  9 kleuters                        titularis : juf. Stefanie                                                                                                                         

    - derde kleuterklas : 12  kleuters                                            titularis : Juf. Marina             

   totaal aantal kleuters op 1 september 2017 : 37

 •   lagere school
 1. v eerste leerjaar A : 7  titularis : Mr. Filip 

        tweede leerjaar A : 10  leerlingen                

 1. veerste leerjaar B :leerlingen       titularis : Juf. Nancy /juf. Kim 4/24 opdracht

       tweede leerjaar B : 9 leerlingen                 

 1. vderde leerjaar A : 6titularis : Juf. Inne

       vierde leerjaar A : 9  leerlingen                     

 1. vderde leerjaar B : 9titularis : Juf. Ilse

       vierde leerjaar B : 9  leerlingen                    

 1. vvijfde leerjaar : 22titularis : Mr. Stijn

 

 1. vzesde leerjaar B : 22titularis : Juf. Els

 

totaal aantal leerlingen in de lagere school op 1 september 2017 :  111                

 • §bijzondere leermeesters

-          6 lestijden lichamelijke opvoeding kleuter:  juf Marina Messagie

-          6 lestijden lichamelijke opvoeding lager : Juf Katrien Persoone

-          3 lestijden zwemmen: juf Marina Messagie

-          10 lestijden katholieke godsdienst: Juf Lieve Biesbrouck

-          6 lestijden protestantse godsdienst : meester Geert Joos

-          10 lestijden niet-confessionele zedenleer : Juf Christine Germonprez

 

 • §Beleids- en ondersteunend personeel

-          8 lestijden kinderverzorgster: juf Annick Roelandt

-          17/36 zorgcoördinatie: juf Marina Messagie

-          20/24 zorgjuf: juf Kim Lips

-          4/36 ICT: Brecht Parmentier

-          20/36 administratief medewerker: Sonja Lapeire

 

 • §Keuken- en onderhoudspersoneel en buschauffeur

 

-          Fabienne Portier

-          Micheline Vosté

-          Eddy Legein

-          Roland Smeers

           

Leerlingenraad

De Pagaaier heeft een eigen leerlingenraad.

Precieze info over de schooleigen werking en samenstelling kan op het secretariaat bekomen worden.

Luizen

Luizen hebben, kan iedereen overkomen!  Als een kind luizen heeft, vragen we de ouders om dit aan de klastitularis of het secretariaat te melden.  Zo kan er een brief meegegeven worden met alle kinderen van de klas waarin tips en de nat-kam-methode beschreven worden.  We vragen dan ook uitdrukkelijk dat alle ouders het haar op aanwezigheid van luizen nakijken!  Door er met z’n allen aan te werken, kan het probleem vlug weggewerkt worden.

Tijdens de maand september en november wordt in de gemeente Nieuwpoort een overkoepelend project georganiseerd.

M

Medicijnen

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

 

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

-die is voorgeschreven door een arts én:

-die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

   De ouders bezorgen de school een document met:

-       de naam van het kind;

-       de datum;

-       de naam van het medicament;

-       de dosering;

-       de wijze van bewaren;

-       de wijze van toediening;

-       de frequentie;

-       de duur van de behandeling.

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

N

Naschoolse opvang in de school

 

Het schoolbestuur richt een voor- en naschoolse opvang in in de school.  Dit ’s morgens vanaf 7u tot 8u15 en ’s avonds vanaf 16u30 tot 18u  op vrijdag tot 17u30.  Deze opvang kost € 0,50 per half uur.    (beslissing schepencollege juli 2014)

De kinderen van de lagere school kunnen en mogen hun huiswerk maken onder begeleiding van de mensen van de opvang.

Op woensdagmiddag is er ’s middags GEEN opvang voorzien in de school.   De kinderen kunnen wel mee met de grote bus tot aan de jeugddienst ‘De Panger’. (mits betaling € 1,00 / rit)

’s Morgens zullen Fabienne en Micheline Vosté de opvang waarnemen en ’s avonds Fabienne Portier.  

De betalingen gebeuren via de factuur (gemeente) op het einde van de maand.

Indien uw kind onverwachts moet blijven in de opvang kan dit telefonisch worden gemeld op het schoolnummer 058/235134 voor 15u30. 

KINDEROPVANG na de SCHOOL in het jeugdcentrum te Nieuwpoort

De Jeugddienst van Nieuwpoort richt gedurende het schooljaar kinderopvang in na de schooluren in het Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan Nieuwpoort.  (€ 0,50 /half uur)

De schoolbus kan uw kind(eren) om 16u, indien er geen andere vervoersmogelijkheid is,  daar afzetten mits betaling van de busritten.  (€1/rit/lln)

O

Onkosten basisonderwijs  zie schoolreglement website

Oudercontact:   Geplande oudercontacten:

            •           voor alle lln zijn er 2 besprekingen met de ouders voorzien

            •           naar aanleiding van een Multi-Disciplinair-Overleg (MDO) kan er ook contact worden

                       opgenomen door de school met de ouders.             

P

Parkeren

Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, parkeren hun auto op de voorziene parkeerplaatsen.  De politie vraagt met aandrang om niet op de voetpaden te parkeren.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op de parking.

De kinderen moeten op de speelplaats worden afgehaald.

Pesten

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen.

Wij  vragen om pestgedrag STEEDS te melden op school.

Problemen,vragen of klachten

Wij zijn ervan overtuigd dat u als ouder soms met vragen zit.  Of dat er zich tussen de kinderen problemen voordoen…

Laat problemen of vragen nooit onopgelost en wacht zeker niet te lang om erover te praten met de betrokken personen.

            U kan altijd bij de directie terecht.  Ook de leerkrachten zullen u graag helpen: voor het begin of na de lesuren, een notitie in de agenda, een afspraak maken, …

 

R

Rapport

Er zijn twee grote proefwerkenperiodes: halfweg januari en eind juni.  Tijdens deze examens worden alle domeinen geëvalueerd.  Na de periode is er een oudercontact waarbij de toetsen ingekeken kunnen worden en er een evaluatie gegeven wordt.  Een concrete regeling en uitnodiging volgt.

 

Daarnaast is er ook elke week een weekrapport/evaluatie waarbij niet noodzakelijk alle domeinen geëvalueerd worden.  De leerlingen krijgen het rapport mee naar huis.  Wij vragen om dit te ondertekenen.  Soms kan het weekrapport vervallen door een onvoorziene uitstap of verlofdag.

Het is altijd mogelijk om met de leerkracht hierover een gesprek te hebben bij eventuele problemen / vragen.

 

Rekening

          Alle betalingen van de school worden gefactureerd. (vervoer, middagmalen, opvang, zwemgelden)

          Uitzondering abonnementen van jeugdlectuur /schoolfoto’s.

            Deze factuur wordt op het einde van de maand opgemaakt en meegegeven met de kinderen.  

          Overschrijven :   BE91 0971 3272 3076 stadsbestuur Nieuwpoort

Maandelijks ontvangt u via het agenda van uw kind een gedetailleerde schoolfactuur van de voorbije periode.  De gemeente houdt rekening met een betalingstermijn van 30 dagen.  De factuur staat op naam van de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

De gemeente stuurt na overschrijding van de uiterste betalingsdatum een herinnering/een aangetekende brief.  De kosten per post voor de aangetekende brief bedragen € 11,00.

De volgende maand kan GEEN warme maaltijd aangeboden worden indien de factuur niet betaald werd.

      Bij niet-betaling worden onbetaalde facturen overgemaakt aan gerechtsdeurwaarder Van

      Nieuwenhuyse uit Veurne.

Met vragen of problemen ivm de facturen kan je steeds tijdens de voormiddag terecht bij de administratie - Sonja (058/235134 op de school)

S

Schoolagenda

            De leerlingen hebben een schoolagenda waarin de taken en de lessen genoteerd

worden.  Vanaf het eerste leerjaar leren de kinderen een agenda te hanteren.   Ze leren afspraken adequaat en bondig formuleren.  Ze leren deze afspraken ook op te volgen.  Ook de leerkracht geeft via de schoolagenda indien nodig allerlei info omtrent activiteiten.  Wil de agenda elke dag nazien en ondertekenen.

Het is als ouder belangrijk dat u niet enkel vlug een handtekening plaatst, maar ook eens controleert of de geplande taken ook degelijk uitgevoerd zijn.

Vergeet niet: controle en aandacht van papa of mama zijn een aanmoediging voor de kinderen.

Als ouder mag u gerust gebruik maken van de schoolagenda om eventuele vragen of bemerkingen te noteren.

 

Schoolbestuur

            Onze school is een basisschool (kleuter- en lagere school) die behoort tot het officieel

            gesubsidieerd onderwijs.

           Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van de stad Nieuwpoort.

           Schoolbestuur: gemeentebestuur Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort tel: 058/224422                                                

           Burgemeester: Geert Vanden Broucke 

           Schepen van Onderwijs is Mevrouw Greet Ardies- Vyncke

Scholengemeenschap

Op 1 september 2005 ging de scholengemeenschap ‘Strand &Polder’, waar onze school deel van uitmaakt, officieel van start. Deze scholengemeenschap wordt gevormd door de gemeentescholen van acht gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Gistel, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne. Aan het hoofd staat een coördinerend directeur die op regelmatige basis samenkomt met de respectievelijke directeurs van deze scholen. Personeelsgebonden materie en pedagogisch-didactische onderwerpen staan op de agenda en worden met iedereen besproken.

 

Piet Demonie treedt op als coördinerend directeur van de scholengemeenschap ‘Strand en Polder’, Vrijheidsstraat 1 te 8470 Snaaskerke.

 

Voorzitter van het beheerscomité: Lander Vanhove.

 

Schoolreglement

Het is altijd mogelijk om een volledig reglement bij de directeur of het secretariaat te bekomen. Het volledig schoolreglement is ook via de website raadpleegbaar.

 

Schooltoelage

De schooltoelage kan ouders helpen om de kosten van de maximumfactuur en de basisuitrusting mee te helpen betalen.  De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.studietoelagen.be  Ook op het schoolsecretariaat kunnen de nodige documenten opgevraagd worden en het Sociaal huis Astridlaan 103  te Nieuwpoort helpt u zeker verder met alle vragen hieromtrent.

T

Te laat

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de ouders en maken ze afspraken.

 

 

 

 

Turnen

KLEUTER:

            Alle kleuters worden op dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag met de bus vervoerd naar 

           de stedelijke sportzaal te Nieuwpoort om te turnen. 

Mogen we ook vragen dat elke kleuter een paar witte turnpantoffels/sportschoenen (zonder veters-geen donkere zolen)  (naam erin) zou meebrengen. Deze turnpantoffels blijven gedurende het schooljaar op de school.

We vragen tevens om op dinsdag en woensdag gemakkelijke kledij  (training – legging,....) aan te trekken.  Dit voor de veiligheid van uw kleuter!

Zorg dat de ‘tweede kleuters’ op dinsdagmiddag stipt om 13u op school zijn en de  ‘derde kleuters’ elke woensdag 8u40 aanwezig zijn op de school, de bus vertrekt stipt om 8u45.  

Gedurende de tweede trimester wordt met de derde kleuterklas aan watergewenning gedaan in het zwembad tijdens het uur LO.  (brief volgt afzonderlijk)  De gemeente neemt een gedeelte van de kosten op zich.  Daarnaast moeten wij € 1 /zwembeurt aanrekenen op de factuur van maart of april.

LAGER:

De turnlessen gaan door in de sporthal (stadspark) van Nieuwpoort.

 

turnkledij :    -  VERPLICHT SPORTSCHOENEN of tennissloffen

                       (uitsluitend voor turnen/ geen zwarte zolen)+sokken

                    -  zwarte korte turnbroek

                    -  groene T-shirt met embleem van de school erop

 

De zwarte broek en het T-shirt kunnen in de school worden aangeschaft voor  12,00 euro voor het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen.

De ouderraad komt tussen voor de helft van de kosten. 

Bij aankoop of verlies kost een broek of T-shirt  6,50 euro

De turnlessen gaan door op dinsdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. 

            dinsdagnamiddag : 1+2 B   1+2 A    3+4 A    

         vrijdagvoormiddag  3+4 B      5 lj         6 lj

U

 Uurregeling de lessen vangen aan om 8u.45 en eindigen :

         maandagmorgen om 11u.55    dinsdagmorgen om 11u.55

         woensdagmorgen om 11u.30

         donderdagmorgen om 11u.55    vrijdagmorgen om 11u.55  

 

  namiddag :

         de lessen starten om 13u. 15 en eindigen om 16u.       opgelet!  vrijdagnamiddag einde  om 15u.

V

Verjaardagen

            Veel kinderen trakteren de klasgenootjes als ze jarig zijn.

Mogen wij vragen om deze traktaties sober te houden.  Het is het gebaar dat telt en niet de grootte of de hoeveelheid.  Denk misschien ook eens aan een stuk fruit of een zelfgebakken cake of boekje voor de klas.

 

Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

De school stelt fluohesjes ter beschikking voor elk kind van de school.  DIT FLUOHESJE WORDT ELKE DAG GEDRAGEN. Tijdens de dag is het fluohesje op school aanwezig (schooltas of aan de kapstok) zodat het bij een klasuitstap/rit bus gedragen kan worden.

Het dragen van een fietshelm wordt sterk aanbevolen.

Regelmatig wordt er naast de reguliere verkeerslessen ook in samenwerking met de preventiedienst lessen in fietsvaardigheid, veilig gedrag als voetganger,… georganiseerd.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

 

Mogen we met aandrang vragen om de rijbaan voor de schoolpoort  zo weinig mogelijk te gebruiken.  Dit om de veiligheid van iedereen.

Let op: De snelheidsbeperking op het dorpsplein is 30 km/u.

ALLE FIETSERS ZIJN VERPLICHT EEN FLUOJAS/ FLUO TASHOESJE TE DRAGEN (krijgen ze op de school)  + liefst een helm    

 

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, juwelen, …)

De school dringt er op aan om persoonlijke zaken zoals sportgerief, schooltas, geldbeugel, brooddozen en vooral kledij van naam te voorzien of er in elk geval een duidelijke herkenning op aan te brengen.

Indien het kind toch iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds op school terecht om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

 

Vrije dagen en vakantiekalender 2017 - 2018

WETTELIJKE VERLOFDAGEN +  FACULTATIEVE  DAGEN

 

 • §aanvang van het schooljaar op vrijdag 1 september 2017  BBQ
 • §van maandag 30 oktober  t.e.m. vrijdag 3 november 2017: herfstvakantie
 • §zaterdag 11 november 2017: wapenstilstand (vrijaf)
 • §van maandag 25 december 2017  t.e.m. vrijdag 5 januari 2018 : kerstvakantie
 • §van maandag 12 februari 2018  t.e.m. vrijdag 16 februari 2018 : krokusvakantie
 • §van maandag 2 april 2018 t.e.m. vrijdag 13 april 2018 : paasvakantie
 • §dinsdag 1 mei 2018: feest van de arbeid  (vrijaf)
 • §donderdag 10 mei + vrijdag 11 mei 2018: Hemelvaart
 • §maandag 21 mei 2018 : pinkstermaandag
 • §vrijdag 29 juni 2018  (om 12u):  einde schooljaar

 

facultatieve verlofdagen(vrijaf voor iedereen)

-    maandag 30 april

-    woensdag 2 mei

-    woensdag 9 mei                     

pedagogische studiedagen (vrijaf voor de kinderen)         

dag 1:  vrijdag 29 september 2017

dag 2 : dinsdag 28 november 2017    

ACTIVITEITEN:

     LET OP:

BOSKLASSEN VERDELING GROEPEN:

Reservatie volgend schooljaar:  9-13 oktober  2017 (4 - 5-6 lj) 

                                                            24-27 april 2018  (1-2-3lj) 

 • §woensdag 30 augustus 2017 (17u-18u): Open klasmoment
 • §zondag 17  september 2017: gezinsfietstocht (vriendenkring)
 • §donderdag 28 september 2017: veldloop
 • §bosklassen eerste groep : 4 -5 - 6 leerjaar:

                        maandag 9 oktober  t.e.m. vrijdag 13  oktober 2017

 • §donderdag  19 oktober 2017: kleuterboemeldag (2-3 kl)
 • §vrijdagnamiddag 17 november 2017: grootoudersfeest
 • §dinsdag 21 november 2017: swimmathon zwembad  Nieuwpoort (3-4-5-6 lj)
 • §vrijdagavond 1 december 2017: kaarting (ouderraad)   
 • §woensdag voormiddag 6 december 2017:  Sint en Piet 
 • §zondag 28 januari 2018: ontbijt (ouderraad – leerkrachten)
 • §woensdag 31 januari 2018 : gezond ontbijt voor alle kinderen op school
 • §donderdag 1 februari 2018: oudercontact (na proefwerken 1ste semester)
 • §vrijdagavond 23 februari  2018 : bingo - en tombola avond ( leerkrachten)
 • §vrijdagavond 9  maart  2018: disney - festival (ouderraad)
 • §zaterdag 17 maart en zondag 18 maart 2018 : weekend eerste communicanten

                                                                                        (kath godsdienst)

 • §Bosklassen

                         dinsdag 24 april  t.e.m. vrijdag 27 april 2018

 • §zaterdag 28 april 2018: lentefeest 6 jarigen voormiddag – casino Koksijde
 • §zaterdag 12 mei 2018: H. Vormsel om 15u
 • §dinsdag 15 mei 2018 : sportdag lagere afdeling 
 • §zaterdag 19 mei 2018: Eerste Communie om 11u  
 • §zaterdag 26 mei 2018: lentefeest 12 jarigen voormiddag – casino Koksijde
 • §zaterdag 26 mei 2018 : SCHOOLFEEST + eetfestijn    (leerkrachten - ouderraad)
 • §vrijdag 22 juni 2018 van 19u - 22u:kinderfuif (ouderraad)
 • §dinsdagavond 26 juni 2018 : oudercontact  (na proefwerken 2de semester)
 • §vrijdag 29 juni 2018: einde schooljaar om 12u

W

Website

            www.depagaaier.be

Weekpakket

          Uw kind/eren werken aan het WP (weekpakket)  Dit zijn de bundeltjes die per week worden gemaakt, verbeterd en naverbeterd  van zowel taal als rekenen.  Dit omvat de basisleerstof per week.  Bij kinderen met extra zorg kan daar aan gewijzigd of geschrapt worden na overleg met de lkr, lln en ouders.   Indien uw kind klaar is met het WP wordt er verdieping aangeboden.

 

 

 

 

 


Z

Zwemmen

 

Het zwemmen gebeurt tweewekelijks op maandagnamiddag in het Nieuwpoortse zwembad.

De zwemregeling wordt meegedeeld in de agenda.

 

De gemeente komt elk jaar gedeeltelijk financieel tussen voor de zwembeurten. 

Onze school vraagt eenmaal per jaar een bijdrage voor de ingang van het zwembad (vanaf tweede leerjaar) = € 15 (wordt in november aangerekend op de factuur voor 2de tot het 6de leerjaar)

Het eerste leerjaar krijgt dit gratis van de gemeente zodat de eindtermen kunnen behaald worden.  

 

De meisjes dragen een zwempak, de jongens dragen een zwembroek GEEN SHORT!   badmuts + twee handdoeken

Iedere leerling is verplicht een badmuts te dragen bij het zwemmen.  

Alle leerlingen moeten een kwaliteitsbadmuts aanschaffen in de school voor 6,00 euro.  (eerste aankoop)

Bij verlies of schade kan een nieuwe worden aangeschaft.   Deze kwaliteitsbadmutsen hebben we ingevoerd voor het gemak van de kinderen zelf. De kinderen krijgen volgens hun vorderingen in het zwemmen een bepaalde kleur van badmuts.   (rood= niet zwemmer, wit= nog niet volledig ‘watervast’, geel= zwemmer)

 

Mogen wij ook vragen zoveel mogelijk schoenen zonder veters en geen kousenbroeken te dragen op maandag vooral voor de leerlingen van de eerste graad.  

 (Dit bespaart de lkr. en de zwemmoeders heel wat werk bij de hulp die ze bieden tijdens het uit- en aankleden!)

Geef zowel het turn -  als het zwemgerief mee in een zakje met de naam erop (buitenzijde) of hang een herkenbaar teken aan de zak!     Velen hebben een gelijke sportzak bij!

Leerlingen moeten na het zwemmen (tijdens de wintermaanden) een vest, muts of kap dragen.

Indien je het zwem – of turnpak vergeet, meld je dit aan de leerkracht. Dan krijg je het nodige van de school indien dit voorradig is.